Kelläni transplantasiýa etmek ýakyn 8 ýylda hakykata öwrülip biler

  • 29.05.2024 11:56
  • 10973
Kelläni transplantasiýa etmek ýakyn 8 ýylda hakykata öwrülip biler

Newrobiologiýa we biomedisina ýöriteleşen amerikaly BrainBridge adam kellesini donoryň bedenine geçirip bilýän enjamyň konseptini hödürledi diýip, New Atlas ýazýar.

Operasiýa birnäçe robot gollary dolandyrjak emeli aňyň algoritmleriniň kömegi bilen amala aşyrylar. Olar kelläni aýrarlar we ony täze göwrä geçirerler, şeýle hem oňurga ýiligini, nerwleri we gan damarlaryny birikdirerler. Üzülen neýronlary gaýtadan birikdirmek üçin patentlenen himiki ýelim we polietilen glikol ulanylar.
Işläp düzüjileriň pikirine görä, bu tehnologiýa esasan agyr maýyplar üçin niýetlenendir. Ol rakyň dördünji derejesi, ysmaz we newrodegeneratiw keseller, şol sanda Alsgeýmer we Parkinson keseli ýaly, bejerip bolmaýan kesellerden ejir çekýän adamlary halas etmekde wajyp bolar.
Başlangyç adam kellesini transplantasiýa ediş ulgamynyň ýakyn sekiz ýylda döredilip bilinjekdigini habar berdi.
BrainBridge kompaniýasy molekulýar biolog we ylmy ýaýradyjy Haşem Al-Gaýli tarapyndan esaslandyryldy. Başlangyç kelle we beden transplantasiýalaryna  geçmezden ozal, işini oňurga ýiliginiň operasiýalaryndan başlajakdygyny aýtdy.
BrainBridge ideýasynyň ösüşiň konseptual tapgyrynda durýandygyny bellemelidiris. Amalyň wideo görkezilişini Naked Science web sahypasynda görüp bilersiňiz.


şu gün 14:51
2396

Alymlar žirafyň uzyn boýny baradaky nazaryýeti täzeden gözden geçirdiler

Uzak wagtlap žiraflaryň boýunlarynyň uzynlygy ýokardaky ýapraklara ýetmäge, şeýle hem erkek žiraflara bäsdeşleri bilen göreşmäge gerekligi bilen baglanyşdyrylýardy. Uzyn we güýçli boýunlaryň ejiz boýunly garşydaşlaryny...

şu gün 14:49
1405

Hytaýly alymlar adam derisiniň elektron taýyny döretdiler

Hytaýyň Singhua uniwersitetiniň alymlary bionik 3D arhitekturaly dünýäde ilkinji "elektron derini" döretdiler. Ol adamyň beden agzasynyň gurluşyna we wezipelerine öýkünýär. Science žurnalynda beýan edilen täze...

şu gün 14:47
3288

Alymlar ýertitremeleriň ýüze çykmagyna sebäp bolýan täze faktoryň üstüni açdylar

Braun uniwersitetiniň alymlary ýertitremeleriň ýüze çykmagyna täsir edýän täze bir faktory kesgitlediler. Nature žurnalynda çap edilen barlagyň netijesine görä, jaýryklaryň geometriýasy ýertitremeleriň güýjüne...

şu gün 12:13
2254

NASA 2026-njy ýylda adamlary Aýa uçurmak üçin zerur şertler barada gürrüň berdi

NASA 2026-njy ýylyň sentýabr aýynda adamlary Aýa düşürmek üçin ozal näbelli şerti yglan etdi. SpaceX şertnamasynyň meýilnamasyny ýerine ýetirmek üçin kriogen ýangyjyny Ýeriň orbitasyna geçirmeli we bu 2025-nji...