Türkmenistanyň Tehnologiýalar merkezi hyzmatlary barada habar berdi

 • 28.05.2024 16:28
 • 12679
Türkmenistanyň Tehnologiýalar merkezi hyzmatlary barada habar berdi

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi ýurdumyzyň innowasion ykdysadyýetini emele getirýän innowasion binýatlaryň esasy düzüjileriniň biri bolup durýar.

Tehnologiýalar merkeziniň esasy wezipesi ýokary derejeli ylmy pikirleri we çözgütleri işläp taýýarlamakdan we ylmy barlaglary geçirmekden ybaratdyr. Merkeziň düzüminde ylmy-barlag barlaghanalary, tehnologiýalary önümçilige ornaşdyrmak, taslama-konstruktorçylyk, patent-maglumat bölümleri we beýleki bölümler hereket edýär.

Tehnologiýalar merkezinde akkreditasiýanyň çäginde Merkezi barlaghanada şu analizler geçirilýär:

 • Uniwersal we awtomobilleriň karbýuratorly hereketlendirijileri üçin motor ýaglary;
 • Dizeller üçin motor ýaglary;
 • Uniwersal motor ýaglary;
 • Kompressor ýaglary;
 • Industrial ýaglary;
 • Kükürtli nebitlerden KC-19 kompressor ýagy;
 • Selektiw arassalanan motor ýagy;
 • Prisadkaly nebit turbina ýaglary;
 • Transmission ýaglary;
 • Selektiw arassalanylan transformator ýaglary;
 • Б-3В sintetik motor ýagyny;
 • Tn-220 turbin ýagyny;
 • Awiasiýa ýangyjy.

Täze maddalary sintezlemegiň tehnologiýalary barlaghanasynda şu işler ýerine ýetirilýär:

 • Şepbeşik nebit ýol bitumynyň analizleri;.
 • Nebiti gaýtadan işleýän kärhanalar üçin nebitiň analizleri;
 • Oba hojalyk üçin dökünleri taýýarlamagyň usullaryny işläp düzmek;
 • Çalgy ýaglaryny öndürmegiň tehnologiýasyny işläp düzmek;
 • Himiki önümçiligi üçin tehniki resminamalary işläp taýýarlamak;

Daşky gurşawy goramagyň tehnologiýalary barlaghanasynda şu işler ýerine ýetirilýär:

 • Ekologiki pasportlary işläp düzmek;
 • Önümçilik üçin kadalaşdyryjy resminamalary taýýarlamak;
 • Daşky gurşawa zyňylýan önümçilik galyndylaryny ýüze çykarmak we zyňyldylardan arassalamagyň tehnologiyalaryny işläp düzmek;
 • Maslahatlary we tehniki çözgütleri taýýarlamak;
 • Oba hojalyk üçin ekologiki taýdan arassa täze dökünleri işläp taýýarlamak;
 • Daşky gurşaw uçin tebigata meňzeş ekologiki taýdan arassa biotehnologiýalary işläp taýýarlamak;
 • Önümçilikde daşky gurşawa zyňyndy galyndylaryny täze önümiň çig maly hökmünde peýdalanýan tehnologiýalary işläp taýýarlamak;
 • Suw we energiýa tygşytlaýjy ekotoplumlary işläp taýýarlamak.

Şeýle hem şu analizler geçirilýär:

 • Suw we toprak;
 • Granulirnen kükürt-bentonit döküni;
 • Duz kislotasy;
 • Natriý gidrookisidiň ergini;
 • Natriniň gipohlorid;
 • Magniň hlorid (bişofit);
 • Hlorellanyň suspenziýasy.

Tehnologiýalar merkeziniň Çaphanasynda şu hyzmatlar hödürlenilýär – kitaplar, žurnallar, bukletler, wizitkalar, otkrytkalar, senenamalar, resmi kagyzlar, jiltlemek işleri, ýankitaplar, laminirlemek, folgirlemek, perforirlemek.


şu gün 14:15
3823

Alymlar elektrik energiýasyny öndürýän sement döretdiler

Massaçusetsiň Tehnologiýa institutynyň hünärmenleri sementiň batareýa ýaly energiýa saklap bilýän täze görnüşini döretdiler. Materialyň düzümi adaty sementden, suwdan we tehniki ugleroddan ybarat. Bu komponentleriň...

şu gün 14:14
3405

Beýnini öwrenmek üçin çäge zerresiniň ululygyndaky simsiz datçik işlenip düzüldi

Huaçžun Ylym we Tehnologiýa uniwersitetiniň alymlary beýnä ornaşdyryp bolýan, çäge zerresiniň ululygyndaky bioutgaşykly simsiz datçigi döretdiler. Bu täzelik barada  Nature žurnalynda habar berildi. Bu gidrogel...

şu gün 14:09
2026

Bostonly startap pagta süýjüniň taýýarlanyş tehnologiýasy boýunça ösümlik etini ösdürip ýetişdirýär

Ösümlik esasly etiň alternatiwalaryny işläp taýýarlamaga ýöriteleşen bostonly (ABŞ) startap 11 million dollar möçberinde maýa goýumyny aldy diýip, TechCrunch ýazýar. Kompaniýa pagta süýji önümçiligine meňzeş ösümlik...

şu gün 11:12
2618

Tailandda hakyky deriniň ornuny tutjak material döredildi: ol ananasdan

Tailandyň Mahidol uniwersitetiniň alymlary ananas ýapraklarynyň süýümlerinden tebigy derä täze ekologiýa taýdan arassa alternatiwany işläp taýýarladylar. “Ananas derisi” diýlip atlandyrylan material adaty deri...