OpenAI ChatGPT-de bir sesi Skarlett Ýohanssonyň sesine meňzeşligi sebäpli öçürmeli boldy

  • 23.05.2024 14:09
  • 1883
OpenAI ChatGPT-de bir sesi Skarlett Ýohanssonyň sesine meňzeşligi sebäpli öçürmeli boldy

OpenAI kompaniýasy ChatGPT çat-botynyň sesleriniň birini mejbury öçürmeli boldy, sebäbi ses aktrisa Skarlett Ýohanssonyň aýtmagyna görä, onuň “öz sesine meňzeýärdi” diýip, AP habar berýär.

Aktrisa sesini ulanmaga razylyk bermändigini aýdýar. Ähtimal, Ýohanssonyň sesiniň çat-botda peýda bolmagy tötänleýin däldir: 2013-nji ýylyň “Ol” (Она) filminde aktrisa şol wagtlar oýlanyp tapylan emeli aňly futuristik kömekçä ses beripdi.

“Haçan-da men çykarylan demony eşidenimde, haýran galdym we gaharlandym. Hatda meniň ýakyn dostlarym we habarlar agentlikleri-de sesleri tapawutlandyryp bilmediler” – diýip, Ýohansson belledi. Aktrisa geçen ýylyň sentýabr aýynda OpenAI-yň baş müdiri Sem Altmanyň sistema öz sesini bermek teklibinden ýüz öwrendigini belledi.

Kompaniýa Sky-yň sesiniň “başga bir professional aktrisa” degişlidigini, ýöne kompaniýanyň gizlinlik düzgünleri sebäpli bu hünärmeniň adyny mälim edip bilmeýändigini aýtdy. Şeýle-de bolsa, Ýohanssonyň hukukçylarynyň gatyşmagyndan soň kompaniýa sesi aýyrmaga mejbur boldy.
Belläp geçsek, ChatGPT ilkibaşda saýlamak üçin bäş dürli ses hödürläp, emeli aň-kömekçisi bilen gatnaşygy has hakykylaşdyrýardy. Ilkibaşda “ses režimi” funksiýasy diňe tölegli abunaçylar üçin elýeterlidi, soň ykjam programmasyny ulanyjylaryň ählisi üçin mugt boldy.
ChatGPT-niň ýakynda täzelenmesi emeli aňa adam sözleýşiniň ritmine öýkünmäge we hatda söhbetdeşiň şähdini kesgitlemäge mümkinçilik berýär.


12.06.2024 15:06
8873

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...

04.06.2024 13:45
8839

Samsung Galaxy S24 Ultra iň köp satylan emeli aň smartfony boldy

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde emeli aň funksiýalary bolan smartfonlaryň arasynda öňdebaryjy orny Samsung eýeledi. Bu barada Counterpoint Research analitik firmasy täze hasabatynda habar berdi. Sarp edijileriň...

04.06.2024 13:33
3454

Neýroulgamlar tarapyndan döredilen seriallary hödürleýän striming hyzmaty peýda boldy

Amerikan studiýasy Fable emeli aň tarapyndan döredilen seriallary hödürleýän Showrunner striming hyzmatyny işe girizdi. Bu barada The Hollywood Reporter habar berýär. Platforma diňe bir taýýar taslamalara tomaşa...

02.06.2024 23:41
5606

OpenAI-iň esaslandyryjysy “Peşgeş kasamyna” gol çekdi: ol baýlygynyň köp bölegini haýyr-sahawata berer

Emeli aň pudagynda OpenAI täjirçilik däl barlag kompaniýasynyň egindeş esaslandyryjysy we baş müdiri Sem Altman “Peşgeş kasamyna” gol çekdi. Bu onuň ömrüniň dowamynda ýa-da ölenden soň baýlygynyň ep-esli bölegini...