Agşamky türgenleşikler gipertoniýaly adamlar üçin irdenkilerden has täsirli bolup çykdy

  • 23.05.2024 14:27
  • 6132
Agşamky türgenleşikler gipertoniýaly adamlar üçin irdenkilerden has täsirli bolup çykdy

Braziliýanyň San Paulo uniwersitetiniň we ABŞ-nyň Oregon uniwersitetiniň alymlary gözleg geçirip, pyýada ýöremek, ylgamak, tans ýa-da welosiped sürmek ýaly aerobiki türgenleşikler bilen diňe agşam meşgullanylanda, gan basyşyna oňyn täsir edýändigini anykladylar. Bu barada, The Journal of Physiology žunalynda çap edilen makalada aýdylýar.

Eksperimende 60 ýaşdan uly bolan, gipertoniýaly 23 näsag gatnaşdy. Olar hepdede üç gezek, welotrenažorda ortaça intensiwlikde 45 minut maşk etdiler.
Netijeler, agşam maşk edenleriň sistolik we diastolik gan basyşynyň, ýürek urşunyň, şeýle hem gan basyşyny kadalaşdyryjy esasy mehanizmleriň biri bolan, barorefleks duýgurlygy ýaly ýürek-damar gökezijileriniň gowulaşandygyny görkezdi.
Irden maşk eden toparyň diňe diastolik gan basyşy gowulaşdy.

"Agşamky maşklar, ýürek-damar ulgamynyň wegetatiw kadalaşdyrylmagyny gowulandyrmakda we gan basyşyny peseltmekde has täsirli boldy"-diýip eksperimendiň awtorlary düşündirdi.

Olaryň pikiriçe, bu bedeniň agşam fiziki işjeňlige has gowy jogap bermegi bilen baglanyşyklydyr.
Gözlegiň netijeleri, bedenleri gipertoniýanyň derman bejergisine jogap bermeýän adamlar üçin peýdaly bolup biler.


düýn 13:26
3632

2025-nji ýylda Russiýada rak keseline garşy sanjym kliniki synagdan geçirilip başlanar

RF-niň Gamaleýa adyndaky Epidemiologiýa we mikrobiologiýa boýunça ylmy-barlag merkezi 2025-nji ýylyň ortalaryna onkologiýa keselli näsaglaryň gatnaşmagynda rak keseline garşy sanjymyň kliniki synaglaryna başlamagy...

20.06.2024 14:16
14658

Ýapon alymlary haýsy balyklaryň ömrüňi uzaldýandygyny anykladylar

Ýaponiýanyň Nagoýa uniwersitetiniň barlagçylary ownuk balyklary kellesi, süňkleri, iç-goşy bilen bilelikde yzygiderli iýmegiň ömrüň dowamlylygyny uzaldyp biljekdigini anykladylar. Barlaga 35 ýaşdan 69 ýaş aralygyndaky...

19.06.2024 16:46
20008

Türkmen hirurglary Nýurnbergde hünärlerini ýokarlandyrýarlar

Alty hepdelik tejribe alyşmak maksatnamasynyň çäklerinde türkmen hirurglarynyň topary Germaniýanyň torakal we umumy hirurgiýa ugurlary boýunça öňdebaryjy lukmançylyk merkezlerinden biri bolan Nýurenberg klinikasynda...

09.06.2024 12:48
13173

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...