Hytaýda ýaşy 1800 ýyl bolan otagly we penjireli üç sany kaşaň gubur tapyldy

  • 23.05.2024 13:21
  • 14869
Hytaýda ýaşy 1800 ýyl bolan otagly we penjireli üç sany kaşaň gubur tapyldy

Arheologlar Şandun welaýatynda dizaýny boýunça ýaşaýyş jaýlaryna meňzeýän ýaşy 1800 ýyl bolan gubury tapdylar. Hytaýyň Sosial ylymlar akademiýasynyň Arheologiýa institutynyň berýän habaryna görä, Han döwrüne (b.e. öňki 206-njy ýyl – b.e. 220-nji ýyl) degişli bu bezegli jaýlamalar seýilgäh giňeldilmezden ozal geçirilen halas ediş gazuw-agtaryş işleri wagtynda tapyldy.

Gynansagam, guburlaryň ikisi talaňçylar tarapyndan talanypdyr, ýöne üçünjisine degilmändir diýen ýaly, arheologlar ondan bürünç aýna, keramiki önümler we demir gylyç ýaly, köp sanly gymmatly artefaktlary tapdylar.
Mazarlaryň binagärçiligi aýratyn gyzyklanma döredýär. Olarda otaglar, penjireler we jaýlanyş otaglaryna eltýän ýapgyt giriş ötükleri bar. Içinde haşamly kerpiçden ýasalan arkalar, gapylar we penjireler bar, freskalarda bolsa gül nagyşlary we şekiller bar.


Guburlardan tapylan ýazgylara esaslanyp, arheologlar olaryň Huan familiýaly maşgala degişlidigine ynanýarlar. Şol ýerden tapylan bürünç möhürde “Huan Szýa” diýlip ýazylypdyr  - megerem, eýesiniň ady bolsa gerek.
Iki otagdan ybarat guburlaryň birinde är-aýal jaýlanan bolmaly.
Adaty bolmadyk tapyndy - tabyt daşamak üçin ulanylan arabanyň bölekleri boldy. Beýleki gyzykly tapyndylara demir gylyç, bürünç aýna we dürli keramiki önümler degişli.
Tapylan guburlar Han döwrüniň begleriniň durmuşy we jaýlanyş dessurlary barada gymmatly maglumatlary berýär.


düýn 16:05
8114

Alymlar oňurgalylaryň el-aýaklaryny täzeden dikeltmek ukybyny nädip ýitirendiklerini anykladylar

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Bioorganiki  himiýa institutynyň Döwlet ylmy merkezi we Pirogow adyndaky Russiýa Milli lukmançylyk-barlag uniwersitetiniň embrionogeneziň molekulýar esaslary barlaghanasynyň alymlary...

düýn 14:48
7359

Pompeýlerde arheologlar dini artefaktly otag tapdylar

Pompeýleriň merkezi bölegini eýeleýän IX bölekde geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň dowamynda arheologlar sakrarium - mukaddes zatlaryň saklanýan öý altary hasaplanýan bir otagy tapdylar diýip, Naked Science ýazýar...

düýn 13:03
3596

NASA 1977-nji ýylda uçuran “Woýajer-1” enjamy bilen aragatnaşygy dikeldip başardy

Planetalar arasy barlag zondy bolan “Woýajer-1” köp aýlyk bökdençlikden soň ýene Ýere ylmy maglumatlary iberip başlady. NASA iň uzakdaky işjeň barlag zondy bolan apparatyň işleýşini inženerleriň doly dikeldendigini...

düýn 10:14
11410

Alymlar yssy howada bedeni sowadýan mata döretdiler

Çikago uniwersitetiniň Pritsker molekulýar inženerçilik mekdebiniň (PME) inženerleri sowadyjy häsiýetli täze mata döretdiler. Mata üç gatlakdan ybarat: daşky gatlagy ýylylygyň atmosfera çykmagyna  mümkinçilik berýär...