Neuralink kompaniýasy ikinji adama çip oturtmak üçin ygtyýarnama aldy

  • 22.05.2024 11:02
  • 9362
Neuralink kompaniýasy ikinji adama çip oturtmak üçin ygtyýarnama aldy

Ilon Maskyň Neuralink kompaniýasy öz çibini ikinji hassa implantasiýa etmek (oturtmak) üçin FDA ygtyýarnamasyny aldy. Bu barada ixbt.com habar berýär.

Operasiýa iýun aýyna meýilleşdirilýär, şu ýylyň ahyryna çenli bolsa Neuralink şeýle operasiýadan 10 sanysyny geçirmegi göz öňünde tutýar. Kompaniýanyň bazasynda eýýäm 1000-den gowrak isleg bildirýän bar. Kompaniýa şuňa meňzeş synaglara başlamak üçin geljek aýlarda Kanadanyň we Beýik Britaniýanyň düzgünleşdiriji edaralaryna hem ýüz tutmak isleýär.
Ýatlap geçsek, ýakynda Neuralink çibi oturdylan 29 ýaşly ilkinji hassanyň organizminiň çibi kabul etmän başlandygy belli boldy. Kompaniýa bu meseläni çözmek üçin programma üpjünçiliginiň täzelenmesini çykarmaly boldy. Bellenilişi ýaly, çibiň käbir elektrodlary beýni bilen aragatnaşygyny ýitirdi, bu hem impulslary okaýyş tizliginiň peselmegine sebäp boldy.


düýn 16:05
7441

Alymlar oňurgalylaryň el-aýaklaryny täzeden dikeltmek ukybyny nädip ýitirendiklerini anykladylar

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Bioorganiki  himiýa institutynyň Döwlet ylmy merkezi we Pirogow adyndaky Russiýa Milli lukmançylyk-barlag uniwersitetiniň embrionogeneziň molekulýar esaslary barlaghanasynyň alymlary...

düýn 14:48
7359

Pompeýlerde arheologlar dini artefaktly otag tapdylar

Pompeýleriň merkezi bölegini eýeleýän IX bölekde geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň dowamynda arheologlar sakrarium - mukaddes zatlaryň saklanýan öý altary hasaplanýan bir otagy tapdylar diýip, Naked Science ýazýar...

düýn 13:03
3596

NASA 1977-nji ýylda uçuran “Woýajer-1” enjamy bilen aragatnaşygy dikeldip başardy

Planetalar arasy barlag zondy bolan “Woýajer-1” köp aýlyk bökdençlikden soň ýene Ýere ylmy maglumatlary iberip başlady. NASA iň uzakdaky işjeň barlag zondy bolan apparatyň işleýşini inženerleriň doly dikeldendigini...

düýn 10:14
11410

Alymlar yssy howada bedeni sowadýan mata döretdiler

Çikago uniwersitetiniň Pritsker molekulýar inženerçilik mekdebiniň (PME) inženerleri sowadyjy häsiýetli täze mata döretdiler. Mata üç gatlakdan ybarat: daşky gatlagy ýylylygyň atmosfera çykmagyna  mümkinçilik berýär...