Howadan suw: atmosferadaky çyglylygy çalt siňdirmek üçin täze usul döredildi.

  • 20.05.2024 20:26
  • 6109
Howadan suw: atmosferadaky çyglylygy çalt siňdirmek üçin täze usul döredildi.

Hytaý Ylymlar akademiýasynyň Ninbodaky Materiallaryň tehnologiýasy we inženeriýasy institutynyň alymlary atmosferadan süýji suw ýygnamagyň täze usulyny oýlap tapdylar, diýip Tech Xplore ýazýar.

Täze tehnologiýa, LiCl gigroskopik duzlary we grafen oksidiniň fototermiki bölejikleri goşulan makropor gurluşly gelleri ulanýar. Bu goşundylar gelleriň gün energiýasynyň täsiri astynda çyglygy siňdirmek we suwy desorbirlemek ukybyny ýokarlandyrýar.
Derňewçiler, bu gelleri ulanyp, tebigy gün şöhlesiniň aşagynda bir günde bir kilogram sorbente 2,85 litr suw ýygnap bilýän, prototip enjamy döretdiler.
Atmosferadan suw ýygnamagyň şeýle usullary, dünýäniň köp sebitlerinde, süýji suw ýetmezçilik meseleleriniň uly çözgüdi bolup biljekdigi, bellenýär.


şu gün 13:40
1892

ABŞ-ly alymlar derman serişdelerini keseliň göni ojagyna eltmegiň täze usulyny oýlap tapdylar

Ýuta uniwersitetiniň (ABŞ) alymlary ultrases arkaly işjeňleşdirilýän nanodamjalary  ulanyp, derman serişdelerini maksatly ýerine eltmegiň täze usulyny oýlap tapdylar. Bu usul, dermanyň zyýanly täsirlerini azaldyp...

düýn 13:18
3044

Älemdäki kuwwatly partlamalaryň gözlegi üçin SVOM kosmos teleskopy uçuryldy

Hytaý Fransiýa bilen bilelikde işlenip düzülen SVOM teleskop hemrasyny orbita üstünlikli uçurdy. Uçuryş Siçan kosmodromyndan CZ-2C “Çançžen-2-si” raketasynyň kömegi bilen amala aşyryldy diýip, TASS habar berýär...

düýn 13:13
7813

Awstraliýada Ýer togalagynyň "dünýä inen" pursadynda emele gelen ýer gabygynyň galyndylary tapyldy

Ýeriň, takmynan, 4,5 milliard ýyl mundan ozal emele gelip başlandygy çak edilýär. Planetanyň ösüşiniň ilkinji döwürlerinde munuň nähili bolup geçendigi barada has giňişleýin maglumat almak üçin gadymy dag jynslarynyň...

düýn 13:06
7325

Ilkinji gezek bökýän sülük surata düşürildi. Olarda bu ukybyň barlygy köp ýyllardan bäri jedellidi

Amerikaly alymlar sülügiň azyndan bir görnüşiniň, ýagny Chtonobdella fallax-yň böküp bilýändiginiň subutnamasyny ýazgy etdiler. Bu, öň bar bolan, ýöne tassyklanmadyk gözegçilikleri subut edýär we ýüz ýyldan gowrak...