DIM: Türkmenistan "kynçylykly gonan" Eýranyň Prezidentiniň dikuçaryny gözlemäge ýardam etmäge taýýar

  • 20.05.2024 09:30
  • 31035
DIM: Türkmenistan "kynçylykly gonan" Eýranyň Prezidentiniň dikuçaryny gözlemäge ýardam etmäge taýýar
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Eýranyň Prezidentiniň dikuçarynyň "kynçylykly gonmagy" bilen bagly gözleg işlerine ýardam bermäge taýýarlygy barada beýanat çykardy.

Degişli beýanat Türkmenistanyň DIM-niň resmi saýtynda ýerleşdirildi.

"Türkmenistan Eýrana Gündogar Azerbaýjan welaýatynda dikuçaryň «kynçylykly gonmagy» sebäpli zerur bolan kömegi bermäge taýýar" diýlip, beýanatda aýdylýar.

Türkmenistan bortunda Prezident Ebrahim Raisi we beýleki ýokary wezipeli resmi adamlar bolan dikuçaryň Eýranda "kynçylykly gonmagy" bilen bagly habary çuňňur aladalanma bilen kabul etdi.
Türkmenistan goňşy döwletiň doganlyk halkyna zerur bolan ähli kömegi bermäge taýýar.
Türkmen tarapy ýagdaýlary üns bilen yzarlaýar we Yslam Respublikasynyň diplomatik gullugy bilen yzygiderli aragatnaşyk saklaýar" - diýlip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.
19-njy maýda bortunda Ebrahim Raisi bolan dikuçar kynçylykly gonuş etdi. Mälim bolmagyna görä, Eýranyň Prezidenti Azerbaýjandan dolanyp gelýän eken. Azerbaýjanda ol eýran-azerbaýjan serhedinde Aras derýasynda bendiň açylyşyna gatnaşypdyr.
Prezidentiň dikuçar kerweninde üç sany dikuçar bolupdyr. Tasnim gullugynyň habar bermegine görä, beýleki iki dikuçarda energetika ministri we ýol we şäher gurluşyk ministrleri bolupdyr. Beýleki iki dikuçar barmaly nokadyna üstünlikli barypdyr.
20-nji maýda irden Prezidentiň dikuçarynyň tapylandygy habar berildi. Bu barada 5:45-de (Aşgabat wagty bilen 7:15-de) Press TV teleýaýlymynyň Telegram-kanalynda Eýranyň Gyzylýarym Aý jemgyýetine salgylanyp habar berildi. Dikuçaryň tapylandygyny Eýranyň ýaragly güýçleriniň ýörite bölümi hem tassyklady.

«Halas ediş toparlary Prezident Raisiniň dikuçaryny tanamagy başardylar, ähli güýçler şol ýere gönükdirildi" - diýlip, guramanyň habarynda aýdylýar.

Ýurduň içeri işler ministri "kynçylykly gonuşyň" duman we ýaramaz howa şertleri sebäpli bolandygyny habar berdi. Howa gämisiniň gözleg işlerini azyndan 40 topar alyp barýar.


düýn 16:46
5792

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

düýn 16:33
12029

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

düýn 15:43
1957

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...

düýn 14:22
8202

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...