Uky beýnimizdäki toksinleri aýyrmaýar: täze barlag

  • 18.05.2024 18:22
  • 10865
Uky beýnimizdäki toksinleri aýyrmaýar: täze barlag

Eýýäm köpden bäri ukynyň beýnimizdäki toksinleri arassalamakda möhüm rol oýnaýandygyna ynanylýar. Şeýle-de bolsa, Londonyň Imperial kollejiniň alymlary tarapyndan geçirilen täze barlag bu teoriýa şübhe döredýär diýip berlen materialda aýdylýar.

“Nature Neuroscience” žurnalynda çap edilen makalada, syçanlaryň beýnilerindäki suwuklygyň hereketini yzarlamak üçin, olara flouressent boýagynyň goýberilendigi aýdylýar. Netijeler uky wagtynda suwuklygyň hereketiniň 30% haýallandygyny görkezdi. Anestizirlenen syçanlarda, haýallama has hem ýokarydy - 50%.
Şuňa meňzeş hadysalar adamlarda hem bolup biler - uky beýniniň detoksikasiýasynda, öň pikir edişimizden hem, az ähmiýetli rol oýnap biler. Munuň tersine, işjeňlik we maşklar beýnimizdäki toksinleri arassalamagyň has täsirli usullary bolup biljekdikleri, ýüze çykaryldy.
Bu netijeler, demensiýa babatdaky barlaglarda, möhüm ähmiýete eýedir. Kadasyz ukyny Alsgeýmer keseliniň ösüş howpy bilen baglanyşdyrýan subutnamalar barha atýar. Kadasyz uky keseliň sebäbi, ýa-da tersine, onuň irki alamaty diýip, entek anyk aýtmak mümkin däl.


düýn 14:51
4535

Alymlar žirafyň uzyn boýny baradaky nazaryýeti täzeden gözden geçirdiler

Uzak wagtlap žiraflaryň boýunlarynyň uzynlygy ýokardaky ýapraklara ýetmäge, şeýle hem erkek žiraflara bäsdeşleri bilen göreşmäge gerekligi bilen baglanyşdyrylýardy. Uzyn we güýçli boýunlaryň ejiz boýunly garşydaşlaryny...

düýn 14:49
2529

Hytaýly alymlar adam derisiniň elektron taýyny döretdiler

Hytaýyň Singhua uniwersitetiniň alymlary bionik 3D arhitekturaly dünýäde ilkinji "elektron derini" döretdiler. Ol adamyň beden agzasynyň gurluşyna we wezipelerine öýkünýär. Science žurnalynda beýan edilen täze...

düýn 14:47
6366

Alymlar ýertitremeleriň ýüze çykmagyna sebäp bolýan täze faktoryň üstüni açdylar

Braun uniwersitetiniň alymlary ýertitremeleriň ýüze çykmagyna täsir edýän täze bir faktory kesgitlediler. Nature žurnalynda çap edilen barlagyň netijesine görä, jaýryklaryň geometriýasy ýertitremeleriň güýjüne...

düýn 12:13
3250

NASA 2026-njy ýylda adamlary Aýa uçurmak üçin zerur şertler barada gürrüň berdi

NASA 2026-njy ýylyň sentýabr aýynda adamlary Aýa düşürmek üçin ozal näbelli şerti yglan etdi. SpaceX şertnamasynyň meýilnamasyny ýerine ýetirmek üçin kriogen ýangyjyny Ýeriň orbitasyna geçirmeli we bu 2025-nji...