Google OpenAI-den bir gün soň Gemini Live emeli aň kömekçisini hödürledi

  • 17.05.2024 07:26
  • 2405
Google OpenAI-den bir gün soň Gemini Live emeli aň kömekçisini hödürledi

Google söhbetdeşlik guramagy, dürli çeşmelerden maglumatlary gaýtadan işlemegi we söhbetdeşligiň mazmunyny ýatda saklamagy başarýan täze emeli aň kömekçisi Gemini Live-i anons etdi. Onuň tanyşdyrylyşy her ýyl geçirilýän Google I/O konferensiýasynda boldy we onda kompaniýa emeli aň ulgamyna esaslanýan birnäçe innowasion önümlerini hödürledi diýip, Mail.ru habar berýär.

Täze kömekçi adaty ses kömekçilerinden birnäçe artykmaçlyga eýe:

  • - Gemini Live diňe bir tekst we ses bilen däl, eýsem wizual maglumatlar bilen hem işleýär.
  • - Jogaplar şol pursat diýen ýaly döredilýär, bu hem akgynly we tebigy söhbetdeşligi üpjün edýär.
  • - Kömekçi söhbetdeşligiň mazmunyny ýatda saklamaga ukyplydyr, bu bolsa çylşyrymly söhbetdeşligi alyp barmaga we belli bir wagtdan soň şol gürrüňe gaýdyp gelmäge mümkinçilik berýär.

Bir gün öň şeýle mümkinçiligi bolan rewolýusion kömekçini OpenAI görkezipdi.  
Gemini Live ilki Gemini Advanced çat-botly Google One AI Premium abunaçylary, soň beýleki ulanyjylar üçin elýeterli bolar.


22.05.2024 15:14
2497

Windows 11 Recall funksiýasynyň kömegi bilen “fotografiki ýada” eýe bolar

Microsoft korporasiýasy Windows 11 üçin ulanyjynyň kompýuterdäki ähli hereketlerini yzarlamaga we ýazga almaga mümkinçilik berýän täze Recall funksiýasyny hödürledi. Bu barada 3Dnews habar berýär. Recall kompýuteri...

17.05.2024 23:10
3095

Google smartfon kamerasynyň üsti bilen işleýän Project Astra kömekçisini hödürledi

Google I/O konferensiýasynda Google DeepMind tarapyndan işlenip düzülen innowasion emeli aň kömekçisi Project Astra hödürlendi. Ol ulanyjy bilen hakyky wagtda aragatnaşyk saklamak üçin smartfon kamerasyny ulanýar...

08.05.2024 11:44
6166

Samsung emeli aňyň kömegi bilen Galaxy S25 smartfonlarynyň awtonomlygyny ýokarlandyrar

Samsung emeli aňyň kömegi bilen Galaxy S25 Ultra smartfonynyň awtonom iş wagtyny artdyrmagy meýilleşdirýär. Bar bolan maglumatlara görä, Samsung Galaxy S25 Ultra 5000 mAs sygymly akkumulýatory saklap galar. Ýöne...

28.04.2024 14:36
5208

Emeli aň: OpenAI Moderna-ä täze sanjymlary döretmäge kömek eder

Amerikanyň Moderna biotehnologiýa kompaniýasy ChatGPT çat-botuny dörediji OpenAI bilen hyzmatdaşlyk etjekdigini mälim etdi. Hyzmatdaşlygyň maksady sanjymlary işläp taýýarlamaklygy we onuň paýlanyşyny optimallaşdyrmak...