Azerbaýjanyň Türkmenistandaky ilçisi iş sapary bilen Balkan welaýatyna bardy

  • 16.05.2024 06:48
  • 16996
Azerbaýjanyň Türkmenistandaky ilçisi iş sapary bilen Balkan welaýatyna bardy

13-14-nji maýda Azerbaýjanyň Türkmenistandaky ilçisi Gismat Gozalow iş sapary bilen Balkan welaýatyna bardy.

Saparyň dowamynda G.Gozalow Balkan welaýatynyň häkimi, Türkmenbaşy şäheriniň häkimi, “Türkmendeňizderýaýollary” Gullugynyň başlygy, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň başlygy we “Balkan” gämi abatlaýyş kärhanasynyň müdiri bilen duşuşyp, porta we gämi abatlaýyş kärhanasyna baryp gördi.


Duşuşyklarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljekdäki mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem Türkmenbaşy portunyň iki ýurduň arasyndaky deňiz gatnawynda orny agzaldy.
Mundan başga-da, saparyň dowamynda G.Gozalow Balkan welaýatynda ýaşaýan Azerbaýjan raýatlary we watandaşlary bilen duşuşdy. Duşuşykda ilçi Azerbaýjan döwletiniň daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlaryna berýän ähmiýeti we aladasy barada söhbet etdi, watandaşlarynyň tekliplerini, haýyşlaryny diňledi we özara pikir alyşdy.


şu gün 03:10
37

Aşgabadyň gününde Çoganlyda 136 sany iki gatly ýaşaýyş jaýlary açylar

Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli täze desgalaryň we binalaryň açylyş dabaralaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow 17-nji maýda geçirilen Hökümet mejlisinde habar berdi. Hususan...

şu gün 03:01
8

Aşgabadyň gününe bagyşlanan sergä 160-dan gowrak ýerli we daşary ýurtly kompaniýalary gatnaşar

24–25-nji maýda geçiriljek «Ak şäherim Aşgabat» atly ХХIII  köpugurly halkara sergisine 160-dan gowrak ýerli we daşary ýurtly kompaniýalaryň, kärhanalaryň, hususy telekeçileriň we işewürleriň gatnaşmagy meýilleşdirilýär...

şu gün 02:54
180

Türkmenistanda Döwlet ýer kadastryny sanlylaşdyrmak boýunça işler dowam edýär

Türkmenistanda Döwlet ýer kadastryny sanly ulgamyň kömegi bilen alyp barmak boýunça degişli çäreler görülýär. Munuň özi ýer serişdeleriniň rejeli we netijeli peýdalanylyşyna, şeýle hem oba hojalyk ekinleriniň ekilýän...

şu gün 01:58
915

Serdar Berdimuhamedow «Wozroždeniýe» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Bukatony kabul etdi

17-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow «Wozroždeniýe» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Bukatony kabul etdi. Bu kompaniýa Aşgabatda açylan “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çäklerinde rejeleýiş...