Keser kesimi usuly bilen doglan çagalarda gyzamyga garşy immunitet iki esse pes bolýar

  • 16.05.2024 01:55
  • 9562
Keser kesimi usuly bilen doglan çagalarda gyzamyga garşy immunitet iki esse pes bolýar

Hytaýly we ýewropaly alymlar ene göwresinden keser kesimi arkaly doglan çagalaryň sanjymyň ilkinji dozasyndan soň gyzamyga garşy immunitetiniň pesdigini anykladylar diýip, Kembrij uniwersitetiniň (Beýik Britaniýa) metbugat gullugyna salgylanýan TASS ýazýar.

Hytaýda 1500 çagada geçirilen gözleg keser kesimi usuly bilen doglan çagalarda sanjymyň netijeliliginiň, tebigy görnüşde doglan çagalara garanyňda, 2,56 esse pesdigini ýüze çykardy.
Bu tapawudyň sebäbi, kesip almak usuly bilen doglan bäbekleriň ejelerinden ýeterlik antitela almazlygydyr.
Alymlar kesip almak usulynyň çaganyň içege mikrobiomasyna täsir edip, bu bolsa öz gezeginde çaganyň immunitetine täsir edip biljekdigini çaklaýarlar.
Kembrij uniwersitetiniň professory Henrik Salýe: "Gözegçiliklerimiz kesilip alnan bäbeklere gyzamyk keseline garşy ikinji sanjymy etmegiň has zerurdygyny görkezýär, sebäbi birinji sanjymyň täsir etmezligi ähtimal" - diýdi.
Keser kesip almak usuly – bu enäniň garnyny kesmek arkaly çaga dogurdylýan hirurgiki amaldyr. Lukmanlar, köplenç, çaga garaşýan enäniň we onuň çagasynyň saglygyny hem-de ömrüni goramak maksady bilen bu prosedurany amala aşyýarlar, sebäbi çaga dogurmak anatomiýasynyň aýratynlyklary sebäpli köp aýallar üçin bu howply proseduradyr. Şol bir wagtyň özünde, soňky ýyllarda geçirilen gözegçilikler kesip almaklygyň  çagalaryň mikroflorasyna we immunitetine ýaramaz täsir edýändigini görkezýär, bu bolsa semizlik we iýmit siňdiriş ulgamynyň näsazlyk tapmak töwekgelçiligini ýokarlandyrýar.


10.05.2024 13:28
4246

AstraZeneca “islegiň pesligi” sebäpli COVID-19-a garşy sanjymyny satuwdan aýyrýar

Britan-şwed farmasewtik kompaniýasy AstraZeneca COVID-19-a garşy Vaxzevria sanjymyny tutuş dünýä boýunça yzyna gaýtarýandygyny mälim etdi. Kompaniýa bu çözgüdi resmi taýdan islegiň ýoklugy bilen düşündirdi diýip...

08.05.2024 21:48
11645

Bäherden hassahanasyna Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Haýyr-sahawat gaznasyndan gemodializ üçin enjamlar gowşuryldy

8-nji maýda Bäherden etrabynyň hassahanasyna Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna satyn alnan Germaniýa Federatiw...

08.05.2024 15:38
9191

Ýaponiýada diş ösdürýän derman synagdan geçiriler

Üstümizdäki ýylyň güýzünde Ýaponiýada gipodontiýany - dişleriň dogabitdi ýoklugyny bejermek üçin döredilen täze dermanyň kliniki synaglary başlar. TASS-yň habar bermegine görä, Kitanonyň Lukmançylyk gözlegleri...

07.05.2024 23:18
10801

BSGG: COVID-19 bilen kesellän hassalaryň 75% -i zerur däl antibiotikler bilen bejerildi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) maglumatlarynyň seljermesi 2020-nji ýyldan 2023-nji ýyla çenli COVID-19 bilen keselläp hassahanalara ýerleşdirilen näsaglaryň, takmynan, 75% -iniň zerur däl antibiotikleri...