Alymlar Bethoweniň ölüminiň syryny açdylar

  • 11.05.2024 16:35
  • 18179
Alymlar Bethoweniň ölüminiň syryny açdylar

Uzak wagtlap beýik nemes kompozitory Lýudwig wan Bethowen gurşun bilen zäherlendirilip öldürilendir diýip hasaplanýardy. Emma Clinical Chemistry žurnalynda çap edilen täze barlag munuň ölümiň ýeke-täk sebäbi bolup bilmejekdigini subut etdi diýip, Science Alert habar berýär.

Alymlar Bethowene degişli hasaplanýan iki çogdam saçyň seljermesini geçirdiler we onuň düzüminde gurşunyň ýokary mukdaryny tapdylar. Şeýle-de bolsa, bu mukdar maestronyň ölümine sebäp bolar derejede ýokary däldi. Alymlar Bethoweniň ölüminiň has ähtimal sebäbiniň çakyrdan zäherlenme we  genetiki çökgünlik bilen güýjän gepatit B ýokançlygy sebäpli ýüze çykan faktorlaryň utgaşmasydygyna ynanýarlar.
Gurşunyň Bethoweniň saglygyna täsir ýetirmegi şol döwürde adamlaryň suwuklyklary gurşun gaplardan içip, gurşun esasly dermanlary kabul edendigi bilen baglanyşyklydyr. Megerem, şol ýagdaý onuň saglygyny, şol sanda aşgazan-içege näsazlyklaryny, eşidiş ukybyny, hatda deri inçekeselini hasam erbetleşdirendir.
2023-nji ýylda geçirilen ozalky derňewde kompozitoryň deri inçekeseli bilen baglanyşykly birnäçe genetiki markerleriniň bardygy, seýrek keseliň käwagt eşidişiň ýitmegine sebäp bolup biljekdigi ýüze çykaryldy. Bethoweniň 27 ýaşynda eşidişiniň peslip başlandygy we 48 ýaşynda düýbünden ker bolandygy mälimdir. Şeýle-de bolsa, bu oňa ajaýyp sazlary ýazmaga päsgel bermändir.


24.05.2024 11:04
9839

Dünýäde ynsan ömrüniň dowamlylygy 2050-nji ýyla çenli 5 ýyl artar

“The Lancet” žurnalynda neşir edilen täze barlagyň netijesine görä, ynsan ömrüniň dowamlylygy 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 2050-nji ýyla çenli 5 ýyl artar. Bu adamlaryň ortaça 78,2 ýaşa çenli ýaşajakdygyny...

10.05.2024 11:16
10133

Coca Cola we PepsiCo planetany plastik bilen iň esasy hapalaýjylar bolup çykdy

Kanadada Dalhauzi uniwersitetiniň barlagçylary 2018-2022-nji ýyllar aralygynda 84 döwletde plastik hapalanmagynyň auditini geçirdiler. Alnan netijelere görä, Coca Cola we PepsiCo bu görkeziji boýunça lider boldy...

10.05.2024 11:04
3565

Sosial ulgamlara näçe az girdigiňçe, özüňe bolan ynamyň ýokarlanýar - barlag

Kanadaly alymlar bary-ýogy bir hepdäniň dowamynda sosial ulgamlary ulanmagy (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok...) çäklendirmegiň aýal-gyzlaryň, aýratynam, horlugy gözelligiň nusgasy hökmünde görýänleriň özüne...

06.05.2024 11:41
24553

115 ýyl mundan ozal gark bolan “nälet siňen” gämi tapyldy

Gözlegçiler topary 1909-njy ýylda suwuň düýbüne giden “nälet siňen” gämini tapdylar. Bu barada LADBible habar berýär. 1909-njy ýylyň maý aýynda “Adella Şors” gämisi ABŞ-nyň Uaýtfiş burnundan ugrady, ýöne ekipaž...