Alymlar şemaly okdan ýyndam öwüsýän planetanyň bardygyny anykladylar

  • 10.05.2024 11:26
  • 7528
Alymlar şemaly okdan ýyndam öwüsýän planetanyň bardygyny anykladylar

Alymlar “Jeýms Uebb” kosmos teleskopynyň kömegi bilen Ýerden 280 ýagtylyk ýyly uzaklykda ýerleşýän WASP-43b ekzoplanetasynda ýeliň tizliginiň sagatda 9000 km-den geçýändigini anykladylar. Bu okuň tizliginden birnäçe esse çalt diýmegi aňladýar diýip, Nature Astronomy žurnalyndaky hasabatda aýdylýar.

WASP-43b – bu ýyldyzynyň bir tarapyna hemişelik “örklenen” gyzgyn gaz ägirdidir. Şol sebäpli planetanyň gündiz tarapynda 1260° C-e ýetýän, demri eredip biljek howur höküm sürýär. Şeýle gyzgynlyk, hatda daşlary bugardyp, ony bulutlara äkidýär.
Ekzoplanetanyň gije tarapy has salkyn - 600° C. Gije bilen gündiziň arasyndaky bu temperatura tapawudy “Jeýms Uebb”-iň açany ýaly, güýçli şemallaryň döremegine sebäp bolýar.


şu gün 13:04
110

Awstraliýaly alymlar “kofe betonyndan” ýanýoda döretdiler

Awstraliýanyň Melburn şäherindäki RMIT uniwersitetiniň gözlegçileri dünýäde ilkinji bolup kofe löderesi goşulyp öndürilen betony synagdan geçirdiler. Synagyň çäklerinde üstünden hereket edilende materialyň çydamlylygyna...

şu gün 12:01
1332

Şweýsariýa şokolady saglyk üçin has peýdaly etmegiň usulyny tapdy

Şweýsariýaly gözlegçiler şokolad öndürijileri bilen bilelikde deserti diňe bir süýji däl, eýsem, saglyk üçin has peýdaly etjek resepti işläp düzdiler. Mundan başga-da, täze tehnologiýa önümçilik galyndylarynyň...

şu gün 11:56
1967

Kelläni transplantasiýa etmek ýakyn 8 ýylda hakykata öwrülip biler

Newrobiologiýa we biomedisina ýöriteleşen amerikaly BrainBridge adam kellesini donoryň bedenine geçirip bilýän enjamyň konseptini hödürledi diýip, New Atlas ýazýar. Operasiýa birnäçe robot gollary dolandyrjak emeli...

düýn 16:28
9985

Türkmenistanyň Tehnologiýalar merkezi hyzmatlary barada habar berdi

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi ýurdumyzyň innowasion ykdysadyýetini emele getirýän innowasion binýatlaryň esasy düzüjileriniň biri bolup durýar. Tehnologiýalar merkeziniň esasy wezipesi...