Hytaýly inženerler uçýan halas ediş halkasyny ýasady

  • 07.05.2024 23:13
  • 12220
Hytaýly inženerler uçýan halas ediş halkasyny ýasady

Ozal Türkiýäniň Antalýa şäherindäki halas edijileriň gark bolup barýan adama halas ediş halkasyny sanlyja sekundyň içinde gowşurmak üçin dron ulanyp başlandyklaryny habar beripdik. Hytaýly inženerler olardan ozdurdylar we dronuň özünden halas ediş halkasyny ýasadylar.

Didiok Makings kompaniýasy TY-3R Flying Lifebooy dronyny döretdi. Täze enjam kwadrokopter bilen adaty halas ediş halkasynyň gibridi görnüşindedir.
Halas ediji diňe drony uçuraýmaly, şondan soň apparat heläkçilige uçran adamyň ýanyna özbaşdak uçup barýar we ony howpsuz ýere eltýär.
Dron 720p kamera we uzak aralykdan dolandyryş pulty bilen üpjün edildi. Enjam IP68 goragy arkaly, gysga utgaşma töwekgelçiligi bolmazdan, uçup we suwa gonup biler.
TY-3R Flying Lifebooy iki adama çenli göterip we sagatda 47 km tizlige ýetip bilýär. Şeýle-de bolsa, uçuş uzaklygy 1,1 km bilen çäklenýär.
Adamy halas edenden soň, dron ilki uçan ýerine awtomatiki usulda gaýdyp gelýär.
Drony bütin dünýäde eýýäm öňünden sargyt edip bolýar. TY-3R Flying Lifebooy-yň bahasy 11 803 dollar.


şu gün 12:06
55

Hytaý kompaniýasy dünýäde “gaýnadyp boljak” ilkinji smartfon çykardy

Hytaýyň AGM kompaniýasy dünýäde iň berk smartfonlaryň biri hökmünde AGM X6 smartfonyny hödürledi, diýip Hi-Tech ýazýar. Täze önümiň esasy aýratynlygy, dürli täsirlere aşa çydamlylygydyr. Smartfon IP69 standarty...

27.05.2024 16:41
6149

Hytaýda Si Szinpiniň ideýalarynyň esasynda tälim alan Chat Xi PT çat-botuny döretdiler

Hytaýyň Döwlet Internet-maglumat kanselýariýasy (CAC) Chat Xi PT atly täze uly dil modelini hödürledi. Oňa Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň işleri we çykyşlary esasynda tälim berlen diýip, döwlet...

23.05.2024 13:21
14378

Hytaýda ýaşy 1800 ýyl bolan otagly we penjireli üç sany kaşaň gubur tapyldy

Arheologlar Şandun welaýatynda dizaýny boýunça ýaşaýyş jaýlaryna meňzeýän ýaşy 1800 ýyl bolan gubury tapdylar. Hytaýyň Sosial ylymlar akademiýasynyň Arheologiýa institutynyň berýän habaryna görä, Han döwrüne (b...

18.05.2024 18:57
6495

Hytaýyň elýeter bahaly gumanoid roboty çüýşe açýar, hoz döwýär we tost çöregini taýynlaýar

Hytaýyň Unitree kompaniýasy öý we ofis üçin elýeterli hem-de uniwersal kömekçi bolup durýan täze G1 robot-gumanoidini hödürledi diýip, New Atlas neşiri ýazýar. Robotyň 43 dereje erkinligi bar (ýagny, bogunlary...