Antalýa gark bolup barýan syýahatçylary halas etmek üçin dron ulanar

  • 05.05.2024 22:48
  • 15069
Antalýa gark bolup barýan syýahatçylary halas etmek üçin dron ulanar

Bu tomus möwsüminde Türkiýede Antalýanyň kenarlarynda syýahatçylaryň howpsuzlygy aýratyn gorag astyna alnar. Dynç alyş zolagynyň halas edijileri “Kankuş” dronlar bilen üpjün ediler, bu bolsa gark bolýan adama birnäçe sekundyň içinde halas ediş halkasyny ýetirmäge mümkinçilik berer diýip, Anadolu gullugy habar berýär.

Suwdan gorkmaýan we tizligi sagatda 80 km-e ýetýän dronlar suw bilen barjak halas edijiden sekiz esse çalt (bir ýarym minutyň ýerine 8-10 sekuntda) kömek eder. Bu gaty möhüm, sebäbi gark bolup başlan adamy halas etmek üçin bary-ýogy 50 sekunt galýar.
Geçen ýyl “Kankuşi” Kemeriň kenarlarynda synagdan üstünlikli geçdi we indiki möwsümde 30 myhmanhanada ulanylar. Häkimiýetler bu programmany giňeltmegi we has köp dron satyn almagy, şeýle hem ýerli uniwersitetlerde olara hyzmat etmek  üçin hünärmenleri taýýarlamagy meýilleşdirýärler.
Halas ediş guramasy eýýäm şu ugurdan hünäriň eýesi boljak talyplara diplom alanlaryndan soň kepillendirilen iş orunlaryny teklip etdi.
Antalýa her ýylda, takmynan, 16 million syýahatçyny kabul edýär.


şu gün 13:29
31

"Türkmenhowaýollary" we Qatar Airways Aşgabat-Doha howa gatnawlaryny açmagy maslahatlaşýarlar

"Türkmenistan" awiakompaniýasynyň wekilleri bilen Katar Döwletiniň Türkmenistandaky ilçihanasynyň işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Ganem bin Abdulla Al-Remaihiniň arasynda geçirilen duşuşykda Aşgabat bilen Doha...

düýn 15:12
14758

1-nji iýundan Aşgabat - Awaza - Aşgabat aralygynda awtobuslar gatnap başlar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 1-njy iýundan başlap, Aşgabat – Awaza – Aşgabat ugry boýunça awtobus gatnawyny ýola goýýar. Bu barada "Türkmenawtoulaglary" agentliginiň saýtynda habar...

26.05.2024 22:59
8266

Iň gowy baha-hil gatnaşygy boýunça Ýewropa şäherleriniň reýtingi düzüldi

Britaniýanyň Post Office kompaniýasyndan ýyllyk “Şäher çykdajylarynyň barometrine” (City Costs Barometer) görä, Wilnýus şäheri syýahatçylar üçin elýeterliligi boýunça ýene-de öňdebaryjy boldy. Latwiýanyň paýtagtyna...

26.05.2024 18:59
7037

Wenesiýa 11 günüň içinde şähere bir günlük gelýän syýahatçylardan bir million ýewro golaý gazandy

Wenesiýa täze syýahatçylyk salgydynyň hereket eden ilkinji 11 gününde tas bir million ýewro gazandy. 5 ýewro möçberdäki salgyt şäheriň bir günlük myhmanlaryndan alynýar, bu Weneto sebitiniň ýaşaýjylaryna, talyplara...