Alymlar kosmosda täze molekulanyň tapylandygyny habar berdiler

  • 05.05.2024 14:24
  • 7181
Alymlar kosmosda täze molekulanyň tapylandygyny habar berdiler

Massaçusets Tehnologiýalar institutynyň (MIT) professor Brett MakGwaýryň ýolbaşçylygyndaky gözlegçileri kosmos giňişliginde täze molekulanyň tapylandygyny habar berdiler. Olaryň işleriniň netijeleri The Astrophysical Journal Letters žurnalynda çap edildi diýip, Ferra habar berýär.

Hünärmenler topary ýyldyzlaryň we gün ulgamlarynyň emele gelýän ýerlerinde molekulalary öwrenýär. Täze molekulalary gözlemek üçin molekulalary özboluşly “yzlary” - aýlanyş spektri bilen kesgitlemäge mümkinçilik berýän aýlawyň spektroskopiýasy usulyny ulanýarlar.
Topar ALMA teleskopynyň maglumatlaryny ulanyp, NGC 6334I ýyldyzlarynyň emele getirýän sebitinde 2-metoksietanol molekulasynyň  25 aýlaw çyzygyny tapdy.
Bu açyş gözlegçilere molekulanyň bollugy we tolgundyryş temperaturasy ýaly, fiziki parametrlerini kesgitlemäge we ýyldyzlararasy belli prekursorlardan himiki emele gelmeginiň ýollaryny gözlemäge mümkinçilik berdi.


şu gün 12:01
1

Şweýsariýa şokolady saglyk üçin has peýdaly etmegiň usulyny tapdy

Şweýsariýaly gözlegçiler şokolad öndürijileri bilen bilelikde deserti diňe bir süýji däl, eýsem, saglyk üçin has peýdaly etjek resepti işläp düzdiler. Mundan başga-da, täze tehnologiýa önümçilik galyndylarynyň...

şu gün 11:56
3

Kelläni transplantasiýa etmek ýakyn 8 ýylda hakykata öwrülip biler

Newrobiologiýa we biomedisina ýöriteleşen amerikaly BrainBridge adam kellesini donoryň bedenine geçirip bilýän enjamyň konseptini hödürledi diýip, New Atlas ýazýar. Operasiýa birnäçe robot gollary dolandyrjak emeli...

düýn 16:28
9985

Türkmenistanyň Tehnologiýalar merkezi hyzmatlary barada habar berdi

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi ýurdumyzyň innowasion ykdysadyýetini emele getirýän innowasion binýatlaryň esasy düzüjileriniň biri bolup durýar. Tehnologiýalar merkeziniň esasy wezipesi...

düýn 14:49
9594

Troýa söweşinde ulanylan harby esbaplar häzirki grek esgerlerinde synag edildi

Gresiýanyň alymlary Giçki bürünç eýýamynyň söweş hereketlerini modelirlediler we harby deňiz güýçleriniň esgerlerini Troýa eýýamynda ulanylan gorag esbaplarynda we ýaraglarynda söweş hereketlerini gaýtalamak üçin...