Iki sany türkmen filmi Türkiýede "Turan" kinofestiwalynyň baýragyny aldy

  • 04.05.2024 21:22
  • 16978
Iki sany türkmen filmi Türkiýede "Turan" kinofestiwalynyň baýragyny aldy

2-3-nji maýda Türkiýäniň Izmir şäherinde Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) we Türkiýäniň Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň guramagynda «Turan» atly halkara kinofestiwaly geçirildi.

Kinofestiwalyň maksatnamasynyň çäklerinde 77 ýurtdan 1055 filmler görkezildi. Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi festiwalda üç sany filmi hödürledi - «Ol Rumystany görsem» režissýory H.Alowow, «Umyt» režissýory I.Annamuhammedow we «Meniň kakam» režissýory A.Eýeberdiýew.
«Ol Rumystany görsem» we «Umyt» atly iki sany türkmen filmi, «Turan» atly halkara kinofestiwalynyň emin agzalary tarapyndan ýörite baýraklar hem-de hormat hatlary bilen sylaglandy. Bu barada TmCars-a Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynda habar berdiler.
Gündogaryň beýik şahyry, akyldar hem filosof Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy bagyşlanan «Ol Rumystany görsem» atly dokumental filmi türkmen kinoçylary tarapynda Türkiýe Respublikasynda surata düşürildi. Türkmen kino eseri türkmen edebiýatynyň nusgawy wekiliniň keşbini diňe bir milli derejesinde däl, eýsem dünýäniň kino söýüjilerine açyp görkezdi.
«Ol Rumystany görsem» atly dokumental filmi halkara kinofestiwalynyň maksatnamasynyň çäklerinde hem görkezildi.
Şeýle hem, Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi kinofestiwalyň gurnaýjylary tarapyndan, türki halklarynyň medeniýetine goşan goşandy üçin hem ýörite baýrak gowşuryldy.


düýn 23:27
5

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda «Hindi söýgüsi» sahna oýny goýuldy

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda hindi dramaturgy Gopalakrişna Paraçuriniň pýesasy esasynda «Hindi söýgüsi» sahna oýnunyň görkezilişi boldy. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar...

düýn 23:06
1378

“Türkmentelekomyň” topary Halkara kiber çempionatynda üçünji ýeri eýeledi

“Türkmentelekomyň” hünärmenleri “Senagatlaşan Russiýanyň sanly industriýasy” maslahatynyň çäklerinde onlaýn görnüşde geçirilen abraýly halkara kiber çempionatynda üçünji orny eýeledi. “Türkmenistan: Altyn asyr”...

düýn 16:28
5550

Türkmenistanyň Döwlet sirki Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli çykyşlaryna çagyrýar

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet sirki şowhunly şüweleň maksatnamasyny taýýarlady. Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleri hem-de «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar topary...

düýn 11:48
2345

2023-nji ýylyň iýul-dekabr aýlarynda iň meşhur Netflix taslamalary saýlandy

Netflix hyzmaty 2023-nji ýylyň iýul aýyndan dekabr aýy aralygynda platformada iň meşhur bolan filmler we seriallar barada maglumatlary hödürledi. Bu barada Variety habar berýär. Filmleriň arasynda baş keşpleri...