«Türkmenistan-BMG» Strategik maslahat beriş geňeşiniň birinji mejlisi geçirildi

  • 04.05.2024 17:52
  • 2557
«Türkmenistan-BMG» Strategik maslahat beriş geňeşiniň birinji mejlisi geçirildi

3-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde utgaşykly görnüşde «Türkmenistan-BMG» Strategik maslahat beriş geňeşiniň birinji mejlisi geçirildi.

Maksatnama laýyklykda Geňeşiň mejlisi öz işini iki sessiýanyň çäklerinde dowam etdi. Birinji sessiýanyň dowamynda «Türkmenistan bilen BMG-niň arasynda durnukly ösüş ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň 2026-2030-njy ýyllar üçin çarçuwaly Maksatnamasyny» (UNDAF) taýýarlamak boýunça öňde goýulan wezipeler bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Ikinji mejlisde taraplar durnukly ösüş pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň, şol sanda bilelikdäki taslamalaryň geljegi boýunça pikir alyşdylar. Şeýle hem işleri ulgamlaýyn esasda alyp barmak üçin şertler döretmek maksady bilen Strategiki maslahat beriş geňeşiniň çäginde özara täsir etmek mehanizmini ösdürmek meselelerine garaldy.
Mejlisiň barşynda «Türkmenistan bilen BMG-niň arasynda durnukly ösüş ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegiň 2026-2030-njy ýyllar üçin çarçuwaly Maksatnamasyny» işläp taýýarlamak boýunça Ýol kartasy tassyklanyldy, şeýle hem ýaşlar syýasaty, sanlylaşdyrma, demografiýa, ýaşyl energetika, howanyň üýtgemegi we beýleki pudaklara degişli 8 sany taslamalara garaldy.
Duşuşygyň ahyrynda daşky gurşawy goramak, oba hojalyk, saglygy goraýyş hem-de beýleki möhüm ugurlarda hyzmatdaşlyk etmek ýaly möhüm ugurlara degişli birnäçe resminamalara gol çekmek dabarasy geçirildi:

  1. Türkmenistanyň Hökümeti bilen BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça Maksatnamasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama;
  2. Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi bilen BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasynyň arasynda «Howanyň üýtgemegine garşy durnukly suw dolandyryşy üçin mümkinçilikleri artdyrmak» atly taslama resminamasy;
  3. Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrligi bilen BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasynyň arasynda «Öri meýdanlary durnukly dolandyrmak üçin sanly çözgütleri işläp düzmek» atly taslama resminamasy;
  4. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasynyň arasynda «Akwa önümçiligi üçin iýmitleriň önümçilik-ýerlemek zynjyrynyň we suw haýwanlarynyň saglygyny goramagy dolandyrmagyň netijeliliginiň ösüşi» atly taslama resminamasy;
  5. Türkmenistanyň Hökümeti bilen BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň arasynda 2024-2025-nji ýyllarda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan ýokanç kesellere gözegçilik etmek üçin saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak hakynda Ylalaşyk;
  6. Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy bilen BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň arasynda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň mümkinçiligini ýokarlandyrmak» atly üýtgetme girizilen taslama resminamasy.

düýn 23:33
39

Gyrgyzystan Türkmenistanyň elýeterli derman serişdelerini satyn almak barada gyzyklanýar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Myrat Mämmedow Gyrgyzystanyň Saglygy goraýyş ministri Alymkadyr Beýşenaliýew bilen duşuşyp, derman we lukmançylyk enjamlary babatda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň...

düýn 22:51
25

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy welosipedli ýöriş we futbol ýaryşyny gurady

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy bilen bilelikde Waşington şäherindebirnäçe medeni we sport çärelerini geçirdi. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä...

düýn 13:50
4473

Eýranyň işewür wekiliýeti Aşgabada geldi

27-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Eýran Yslam Respublikasynyň işewür wekiliýetiniň agzalary bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär. Wekiliýeti...

düýn 13:44
4817

Raşid Meredow Astanada Gazagystanyň daşary işler ministri bilen duşuşdy

27-nji maýda Astanada Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid...