BSGG-niň Russiýadaky wekilhanasyna asly türkmenistanly Batyr Berdigylyjow başlyk bellenildi

  • 03.05.2024 14:51
  • 16968
BSGG-niň Russiýadaky wekilhanasyna asly türkmenistanly Batyr Berdigylyjow başlyk bellenildi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) Russiýadaky bölüminiň başlygy wezipesine Batyr Berdigylyjow bellendi diýip, guramanyň metbugat gullugyna salgylanýan TASS habar berdi.

Berdigylyjowyň eýýäm täze wezipesine girişendigi habar berilýär, ol öň guramanyň Belarusdaky we Türkiýedäki edaralarynyň ýolbaşçysy bolup işleýärdi.
Öň bu wezipede işlän Melita Wuýnowiç şu ýylyň başynda ygtyýarlylyk möhletini tamamlady, ondan soňra onuň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji guramanyň Ýewropa sebit edarasynyň Russiýadaky ýörite wekili Bagtygül Garryýewa boldy.
Batyr Berdigylyjow Türkmenistanda doguldy. Ol ýokary bilimi Türkmen döwlet lukmançylyk institutynda aldy. 1995-nji ýylda BSGG-niň Türkmenistandaky ýurt edarasyna ýolbaşçy bolup işe başlady.


27.05.2024 16:00
4084

Iňlis alymlarynyň täze usulyna görä, insulty gan barlagy arkaly çaklamak mümkin

Beýik Britaniýadaky Brighem uniwersitet hassahanasynyň alymlary gan barlagy esasynda işemiki insulty çaklamagyň täze usulyny oýlap tapdylar diýip, Planet Today habar berýär. Täze usul trombozyň döremek töwekgelçiligi...

24.05.2024 14:22
6059

BSGG bejerip bolmaýan iň howply superbakteriýalaryň sanawyny täzeledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy “ileri tutulýan bakterial patogenler (BPPL) 2024” atly täze sanawy çap etdi. Oňa antibiotiklere durnukly bakteriýalaryň 15 maşgalasy girýär. BSGG adamlar üçin iň howply superbakteriýalaryň sanawyny...

23.05.2024 14:36
14624

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine 2 sany “Dialog+” kysymly gemodializ enjamy sowgat berildi

22-nji maýda Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdelerine satyn alnan,...

23.05.2024 14:27
5819

Agşamky türgenleşikler gipertoniýaly adamlar üçin irdenkilerden has täsirli bolup çykdy

Braziliýanyň San Paulo uniwersitetiniň we ABŞ-nyň Oregon uniwersitetiniň alymlary gözleg geçirip, pyýada ýöremek, ylgamak, tans ýa-da welosiped sürmek ýaly aerobiki türgenleşikler bilen diňe agşam meşgullanylanda...