Dubaýda 122 gatly dünýäde iň beýik ýaşaýyş jaýy gurlar

  • 01.05.2024 23:06
  • 22484
Dubaýda 122 gatly dünýäde iň beýik ýaşaýyş jaýy gurlar

Dubaýda beýikligi 828 metr bolan beýik bina – Burj-Halifa dünýäniň iň beýik binasy hasaplanýar, ýöne bu ýaşaýyş jaýy däl-de, täjirçilik binasydyr. Mail.ru-nyň habar bermegine görä, häzirki wagtda ägirt uly taslamalary bilen tanalýan şäher dünýäniň iň beýik ýaşaýyş jaýyny gurmakda hem öňe saýlanmak kararyna geldi.

Şäheriň merkezine we Palm Jumeýra adasyna ýakyn ýerde, abraýly Marina sebitinde täze 122 gatly Six Senses Residences Dubai Marina toplumynyň gurluşygy dowam edýär.
Woods Bagot, WSP Middle East kompaniýalary we Six Senses myhmanhana operatory tarapyndan işlenip düzülen taslama meýilnamada görkezilişine görä 2028-nji ýyla çenli tamamlanar.
Gökdirän binanyň beýikligi 517 metr bolar - bu häzirki iň beýik ýaşaýyş binasyndan - Nýu-Ýorkdaky 472 metrlik Central Park Tower diňinden 45 metr beýikdir.
Six Senses Residences Dubai Marina meýdany 1310 inedördül metre çenli bolan üç gatly, bäş otagly penthauslary goşmak bilen, 251 sany kaşaň kwartirany öz içine alar. Onuň ýaşaýjylary sport zaly, spa-merkezi, kinoteatr we “ses bilen bejeriş studiýasy” ýaly, giň infrastrukturadan peýdalanyp biler.
Kwartiralaryň bahalary entek aýan edilmedi, ýöne taslamanyň üýtgeşikdigini we ýerleşýän ýerini göz öňünde tutup, olaryň millionlarça dollar boljakdygyny çaklamak bolar.


düýn 13:39
12771

Hytaý çölünde düýeler üçin ýolyşyk goýuldy

Hytaý çölünde düýeleriň hereketini düzgünleşdirmek üçin ýolyşyklar goýuldy diýip, Oddity Central ýazýar. Ýolyşyklar Gansu welaýatynda gurnaldy. Munuň sebäbi her ýyl maý aýynyň başynda ýerli çölde geçirilýän baýramçylyk...

27.04.2024 12:20
18451

BAE-de Gün batareýalary bilen işleýän, 27 müň dollarlyk üç tekerli altyn awtoulag satylyp başlanar

Amerikanyň Gün panelli elektrik awtoulaglaryny öndürýän Aptera Motors korporasiýasy BAE-niň bazary üçin öz üç tekerli awtoulagynyň ýörite görnüşini hödürledi. Ulag Aptera UAE Union Anniversary Edition diýlip atlandyrylýar...

23.03.2024 11:59
27747

Saud Arabystanynda dünýäde iň uzyn asma howuz gurlar

Saud Arabystanynyň çägini ösdürmek agentligi Neom «Treym» atly täze syýahatçylyk taslamasyny hödürledi. Kompaniýanyň resmi web sahypasyndaky maglumata görä, myhmanhana Akaba aýlagynyň günorta kenaryndaky lagunyň...

10.03.2024 09:44
8679

Ewereste çykýan alpinistler ýany bilen çip dakynyp gitmäge borçlandyryldy

Nepalyň hökümeti halas ediş işlerini ýeňilleşdirmek üçin Ewereste çykylanda alpinistlere çip dakynmagyny hökmany diýip belledi. Bu barada ýurduň syýahatçylyk departamentiniň müdiri Rakeş Gurunga salgylanyp, TASS...