Alymlar K2-18b planetasyny Ýerden daşgary hem ýaşaýşyň bardygyna esasy dalaşgär diýip bellediler

  • 29.04.2024 22:35
  • 13266
Alymlar K2-18b planetasyny Ýerden daşgary hem ýaşaýşyň bardygyna esasy dalaşgär diýip bellediler

Beýik Britaniýanyň Kembrij uniwersitetiniň astronomlary bizden bary-ýogy 120 ýagtylyk ýyly uzaklykda ýerleşýän K2-18b planetasynda ýaşaýyş bolup biler diýip hasaplaýarlar. Planeta öz ýyldyzynyň ýaşap boljak zolagynda ýerleşýär we her 33 günden bir gezek onuň daşyndan aýlaw edýär diýip, Daily Mail ýazýar.

Hubble kosmos teleskopy arkaly alnan maglumatlar öň K2-18b-iň atmosferasynda suw buglarynyň bolandygyny görkezýärdi. Soňra Jeýms Uebb teleskopy ondaky dimetilsulfidi - Ýer ýüzünde, esasan, janly organizmler tarapyndan öndürilýän gazy tapdy, ony, esasanam, umman fitoplanktony bölüp çykarýar.
Uebb planetany gözegçilikde saklamagyny dowam etdirer. Alymlar zerur maglumatlary ýygnap, ýakyn wagtda öwrenip başlarlar, ýöne derňewler birnäçe aý dowam eder.
Gipotezalar tassyk bolsa, K2-18b ýaşap boljak ekzoplanetanyň ornuna esasy dalaşgär bolar.
Käbir alymlar planetanyň ummany gaýnadyp biljek ýokary temperaturasyna salgylanyp, şübhe bildirýärler, beýlekiler hatda K2-18b-iň suw däl-de, läbik ummany bilen örtülip biljekdigine ynanýarlar.
Alymlara bu meseläni aýdyňlaşdyrmak üçin wagt gerek bolar.


şu gün 15:47
1448

Türkmenistanda ylmy maksatnamalary döwlet tarapyndan hasaba almagyň Tertibiniň taslamasy taýýarlandy

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer N.Amannepesow Ylmy iş hakynda ylmy maksatnamalary, meýilnamalary we hasabatlary döwlet tarapyndan hasaba almagy guramagyň we geçirmegiň Tertibiniň taslamasyny...

düýn 14:51
5590

Alymlar žirafyň uzyn boýny baradaky nazaryýeti täzeden gözden geçirdiler

Uzak wagtlap žiraflaryň boýunlarynyň uzynlygy ýokardaky ýapraklara ýetmäge, şeýle hem erkek žiraflara bäsdeşleri bilen göreşmäge gerekligi bilen baglanyşdyrylýardy. Uzyn we güýçli boýunlaryň ejiz boýunly garşydaşlaryny...

düýn 14:49
3161

Hytaýly alymlar adam derisiniň elektron taýyny döretdiler

Hytaýyň Singhua uniwersitetiniň alymlary bionik 3D arhitekturaly dünýäde ilkinji "elektron derini" döretdiler. Ol adamyň beden agzasynyň gurluşyna we wezipelerine öýkünýär. Science žurnalynda beýan edilen täze...

düýn 14:47
7759

Alymlar ýertitremeleriň ýüze çykmagyna sebäp bolýan täze faktoryň üstüni açdylar

Braun uniwersitetiniň alymlary ýertitremeleriň ýüze çykmagyna täsir edýän täze bir faktory kesgitlediler. Nature žurnalynda çap edilen barlagyň netijesine görä, jaýryklaryň geometriýasy ýertitremeleriň güýjüne...