Emeli aň: OpenAI Moderna-ä täze sanjymlary döretmäge kömek eder

  • 28.04.2024 14:36
  • 5208
Emeli aň: OpenAI Moderna-ä täze sanjymlary döretmäge kömek eder

Amerikanyň Moderna biotehnologiýa kompaniýasy ChatGPT çat-botuny dörediji OpenAI bilen hyzmatdaşlyk etjekdigini mälim etdi. Hyzmatdaşlygyň maksady sanjymlary işläp taýýarlamaklygy we onuň paýlanyşyny optimallaşdyrmak ýaly, lukmançylyk pudagynda geljegi uly ugurlar boýunça bilelikde işlemekden ybarat bolar diýip, The Wall Street Journal habar berýär.

Matrisa RNK esasly dermanlary bilen tanalýan Moderna OpenAI-ny täze dermanlary tapmak prosesini çaltlandyrmaga ukyply, gymmatly hyzmatdaş hasaplaýar. Moderna kompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktory Stefan Bansel bilelikdäki işiň rak keseline we dürli wiruslara garşy dermanlary işläp taýýarlamakda netijeli boljakdygyna ynanýar.
Bansel ChatGPT-a oňyn garaýandygyny gizlänok we hatda işgärlerinden çat-boty günde azyndan 20 gezek peýdalanmagy talap edýär. Moderna öz zerurlyklary üçin esasynda 750-den gowrak GPT ýerleşdirilen mChat atly çat-botuň ýöriteleşdirilen görnüşini döretdi.

"Moderna-nyň ýakyn ýyllarda birnäçe önüm öndürmek baradaky ägirt uly meýilnamasy bar we OpenAI ýaly kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk etmek hassalara edýän täsirimizi has giňeltmek we has ýokary derejä çykarmak üçin möhümdir" –diýip, Bansel nygtady.


22.05.2024 15:14
2497

Windows 11 Recall funksiýasynyň kömegi bilen “fotografiki ýada” eýe bolar

Microsoft korporasiýasy Windows 11 üçin ulanyjynyň kompýuterdäki ähli hereketlerini yzarlamaga we ýazga almaga mümkinçilik berýän täze Recall funksiýasyny hödürledi. Bu barada 3Dnews habar berýär. Recall kompýuteri...

18.05.2024 18:22
10601

Uky beýnimizdäki toksinleri aýyrmaýar: täze barlag

Eýýäm köpden bäri ukynyň beýnimizdäki toksinleri arassalamakda möhüm rol oýnaýandygyna ynanylýar. Şeýle-de bolsa, Londonyň Imperial kollejiniň alymlary tarapyndan geçirilen täze barlag bu teoriýa şübhe döredýär...

17.05.2024 07:26
2405

Google OpenAI-den bir gün soň Gemini Live emeli aň kömekçisini hödürledi

Google söhbetdeşlik guramagy, dürli çeşmelerden maglumatlary gaýtadan işlemegi we söhbetdeşligiň mazmunyny ýatda saklamagy başarýan täze emeli aň kömekçisi Gemini Live-i anons etdi. Onuň tanyşdyrylyşy her ýyl geçirilýän...

11.05.2024 11:54
9553

Amerikaly alymlar rak keseliniň metastazlaryny ýok edýän nanobölejikleri döretdiler

Amerikaly biohimikler gan aýlanyş ulgamy bilen beýniniň arasyndaky böwede girip, nerw ulgamynyň içinde we daşynda göwsüň rak keseliniň metastazlaryny ýok edip bilýän nanobölejikleri döretdiler. Bu barada Maýami...