Finlýandiýada emeli aň kofeniň täze reseptini döretdi: AI-conic köpleriň göwnünden turdy

  • 27.04.2024 22:36
  • 4200
Finlýandiýada emeli aň kofeniň täze reseptini döretdi: AI-conic köpleriň göwnünden turdy

Emeli aň Finlýandiýadaky üçünji iň iri kofe öndüriji bolan «Kaffa Roastery» üçin täze kofe garyndysyny döretdi. Neýroulgamyň döreden garyndysyna AI-conic diýlip at goýuldy.

Garyndy ChatGPT-ä we Copilot-a meňzeş ösen modelleriň kömegi bilen işlenip düzüldi. Olaryň wezipesi kofe muşdaklarynyň isleglerini doly kanagatlandyrjak, ýöne şol bir wagtyň özünde, adaty usullaryň daşyna çykmaga mümkinçilik berýän garyndy döretmekdi.
Emeli aň Braziliýadan, Kolumbiýadan, Efiopiýadan we Gwatemaladan dört görnüşli kofe noýbasyny saýlady. Esas hökmünde Braziliýadan ýumşak tagamly «fazenda Pinal» görnüşi alyndy.
Mundan başga-da, neýroulgam gaplama belligini we önümiň beýanyny hem döretdi. Onda AI-conic kofesiniň «süýjülik bilen ýetişen miweleriň deňagramly garyndysydygy» aýdylýar.
«Kaffa» kompaniýasynyň işgärleri emeli aňyň tagallalaryna ýokary baha berdiler. Hünärmenler kofe dänelerini gowurmak boýunça ilkinji synagdan we tagam synagyndan soň, «tehnologik garyndynyň ajaýypdygyny» we adamlaryň gatyşmagyny talap etmeýändigini bellediler.
Mundan öň, fin alymlary adaty kofe dänelerini talap etmeýän innowasion kofe görnüşini döretdiler. Içgi laboratoriýada kofe agajynyň öýjüklerinden alynýar we gowurmak üçin lazer şöhleleri ulanylýar. Hünärmenler bu kofeniň içginiň nusgawy görnüşiniň tagamyna 80% meňzeýändigini aýdýarlar.


22.05.2024 15:14
2491

Windows 11 Recall funksiýasynyň kömegi bilen “fotografiki ýada” eýe bolar

Microsoft korporasiýasy Windows 11 üçin ulanyjynyň kompýuterdäki ähli hereketlerini yzarlamaga we ýazga almaga mümkinçilik berýän täze Recall funksiýasyny hödürledi. Bu barada 3Dnews habar berýär. Recall kompýuteri...

17.05.2024 07:26
2404

Google OpenAI-den bir gün soň Gemini Live emeli aň kömekçisini hödürledi

Google söhbetdeşlik guramagy, dürli çeşmelerden maglumatlary gaýtadan işlemegi we söhbetdeşligiň mazmunyny ýatda saklamagy başarýan täze emeli aň kömekçisi Gemini Live-i anons etdi. Onuň tanyşdyrylyşy her ýyl geçirilýän...

08.05.2024 11:44
6166

Samsung emeli aňyň kömegi bilen Galaxy S25 smartfonlarynyň awtonomlygyny ýokarlandyrar

Samsung emeli aňyň kömegi bilen Galaxy S25 Ultra smartfonynyň awtonom iş wagtyny artdyrmagy meýilleşdirýär. Bar bolan maglumatlara görä, Samsung Galaxy S25 Ultra 5000 mAs sygymly akkumulýatory saklap galar. Ýöne...

28.04.2024 14:36
5208

Emeli aň: OpenAI Moderna-ä täze sanjymlary döretmäge kömek eder

Amerikanyň Moderna biotehnologiýa kompaniýasy ChatGPT çat-botuny dörediji OpenAI bilen hyzmatdaşlyk etjekdigini mälim etdi. Hyzmatdaşlygyň maksady sanjymlary işläp taýýarlamaklygy we onuň paýlanyşyny optimallaşdyrmak...