BAE-de Gün batareýalary bilen işleýän, 27 müň dollarlyk üç tekerli altyn awtoulag satylyp başlanar

  • 27.04.2024 12:20
  • 18451
BAE-de Gün batareýalary bilen işleýän, 27 müň dollarlyk üç tekerli altyn awtoulag satylyp başlanar

Amerikanyň Gün panelli elektrik awtoulaglaryny öndürýän Aptera Motors korporasiýasy BAE-niň bazary üçin öz üç tekerli awtoulagynyň ýörite görnüşini hödürledi. Ulag Aptera UAE Union Anniversary Edition diýlip atlandyrylýar diýip, Mail.ru ýazýar.

Täze modeliň altyn reňke boýalan uglerod süýümli kuzowy, şeýle hem kebelek gapylary we açarsyz açylýan aýratynlygy bar.
Enjamyň esasy tapawudy Solar Chill aýratynlygydyr. Ol daşardaky temperatura garamazdan, salony salkyn saklamak üçin Gün energiýasyny ulanýar.
Awtoulagyň ýöreýiş ätiýaçlygy 600 km, gün panelleri arkaly günde 60 km-e ýeter ýaly zarýad alyp bilýär. Elektrokaryň ilkinji prototipi 2022-nji ýylda görkezilipdi, ýöne şonda onuň dizaýny birneme üýtgeşik bolup, ýöreýiş ätiýaçlygy bary-ýogy 65 km-di.
Aptera 2026-njy ýyla çenli BAE-ni 53 model bilen üpjün eder, hersiniň bahasy 27 000 dollar bolar.


01.05.2024 23:06
22487

Dubaýda 122 gatly dünýäde iň beýik ýaşaýyş jaýy gurlar

Dubaýda beýikligi 828 metr bolan beýik bina – Burj-Halifa dünýäniň iň beýik binasy hasaplanýar, ýöne bu ýaşaýyş jaýy däl-de, täjirçilik binasydyr. Mail.ru-nyň habar bermegine görä, häzirki wagtda ägirt uly taslamalary...

03.03.2024 12:40
17294

Ilon Mask emeli aň we elektrik ulaglary sebäpli dünýäde elektrik energiýa ýetmezçiliginiň ýüze çykjakdygyny çaklady

Teslanyň esaslandyryjysy Ilon Mask 2025-nji ýylda dünýäde elektrik togunyň ýetmezçiliginiň ýüze çykyp biljekdigini aýtdy. Onuň sözlerine görä, bu emeli aňyň (AI) we elektrik ulaglarynyň çalt ösmegi bilen baglanyşykly...

30.01.2024 07:45
17468

Dubaýda bahasy 2,7 million dollardan 10 million dollara çenli bolan öýli kaşaň Mersedes-Benz Places ýaşaýyş diňi gurlar

Mersedes-Benz Emiratyň Binghatti jaý gurluşyk şereketi bilen bilelikde Dubaýda başy gökdirän Mercedes-Benz Places ýaşaýyş jaýyny gurar, ondaky öýleriň hersiniň bahasy 10 million dollar bolar diýip, Inc. habar berýär...

25.01.2024 23:31
25263

Dubaýda dünýädäki iň uzyn kese binanyň gurluşygy tamamlanýar

Dubaýda 225 metrlik gorizontal (kese) panoramo binasynyň gurluşygy tamamlanýar. Ol dünýädäki iň uzyn konsol binasy bolar. Taslama Ýaponiýanyň Nikken Sekkei binagärlik studiýasy tarapyndan işlenip taýýarlandy diýip...