Birnäçe sekuntda zarýad alýan innowasion batareýa döredildi

  • 26.04.2024 14:37
  • 6215
Birnäçe sekuntda zarýad alýan innowasion batareýa döredildi

Koreýanyň Ylym we Tehnologiýa Institutynyň (KAIST) alymlary sanlyja sekuntda zarýad alyp bilýän we ýokary kuwwatlylygy bolan natriý-ion gibrid batareýasyny (SIHES) döretdiler. Bu barada Energy Storage Materials žurnalynyň geçiren gözleglerine salgylanýan New-Science habar berýär.

Oýlap tapyş anod materiallaryny superkondensatorlara laýyk gelýän katodlar bilen birleşdirmek arkaly mümkin boldy.
SIHES-iň litiý-ion batareýalary bilen deňeşdirilende birnäçe artykmaçlygy bar:

  • Çalt zarýad alýar: sanlyja sekuntda zarýad alýar, bu litiý-ion elementlerinden ýüzlerçe esse çalt.
  • Sygymy uly: zarýady uzak saklamakda litiý-ion analoglaryndan pes däl.
  • Energiýa dykyzlygy ýokary: superkondensatorlaryň energiýa dykyzlygy bilen deň.
  • Bahasy arzan: Natriý litiýden müňlerçe esse arzan, bu SIHES-i öndürmegi has tygşytly edýär.
  • Ekologiýa taýdan arassa: Natrini gazyp almak litini gazyp almakdaky ýaly daşky gurşawa zyýan bermeýär.

SIHES-iň geljegiň elektronikasy üçin öwrülişik çözgüdi bolmak mümkinçiligi bar. Alymlar täze batareýanyň smartfonlardan başlap elektrik ulaglaryna çenli dürli enjamlarda ulanylyp bilinjekdigine ynanýarlar.


28.04.2024 10:49
6983

Tesla-nyň Optimus robotlary ýakynda zawodlarda işläp başlar, soňra bolsa satuwa çykar

Tesla-nyň 2024-nji ýylyň birinji çärýegindäki netijeleri çap edilenden soň, kompaniýanyň ýolbaşçysy Ilon Mask Optimus gumanoid roboty bilen bagly täzelik  barada habar berdi. Robotyň prototipleri Tesla-nyň laboratoriýasynda...

09.04.2024 05:28
6549

Russiýaly alymlar körler üçin “elektron gözleri” döretmegiň üstünde işleýärler

Russiýaly alymlar “elektron gözleri” döretmegiň üstünde işleýärler, olaryň kömegi bilen görşüni ýitiren adamlar obýektleriň suduryny saýgaryp bilerler. Tehnologiýa iki kameradan, beýnä ýerleşdirilen çipden we daşarky...

04.04.2024 15:06
6418

Transplantasiýa etmek üçin 3D printerde gulak çap edildi. Onuň hakyky gulakdan tapawudy ýok

Kornell uniwersitetiniň alymlary hakyky gulakdan asla tapawutlanmaýan 3D gulak transplantatlaryny çap etmegiň usulyny oýlap tapdylar. Science Direct-e salgylanýan Hi-Tech-iň habar bermegine görä, bu ýasama gulaklary...

01.04.2024 18:00
5216

Beýni implanty ysmaz adamyň pikirlerini ilkinji gezek tekste geçirdi

Stenford uniwersitetiniň we Goward Hýuz lukmançylyk institutynyň amerikan alymlary düýbünden ysmaz adamlara pikirlerini ekranda sözlere öwürmäge mümkinçilik berýän ilkinji beýni implantyny döretdiler. Hünärmenler...