Alymlar ýylylyk duýduryş şkalasy üçin täze reňk hödürlediler

  • 26.04.2024 07:38
  • 3094
Alymlar ýylylyk duýduryş şkalasy üçin täze reňk hödürlediler

Milli meteorologiýa gullugynyň hem-de Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň amerikan alymlary saglyk üçin howply yssy howa barada maglumat bermek üçin täze reňk şkalasyny hödürlediler. Onda bäşinji reňk – aşa ýokary temperaturany aňladýan goýy gyrmyzy reňk peýda boldy.

Guralyň öňki nusgasynda ak, sary, mämişi we gyzyl derejeler bardy, ak reňk temperaturanyň saglyga howp salmaýandygyny, gyzyl bolsa salkynlamaga mümkinçiligi we içmäge ýeterlik suwy bolmadyk islendik adama çynlakaý howpy aňladýar.
Goýy gyrmyzy dereje diňe bir saglyga däl, eýsem, adam janyna-da howp salýar. Ony örän güýçli yssy uzak wagtlap dowam edýän we gijelerine-de peselmeýän ýagdaýlarynda yglan etmek meýilleşdirilýär.
Hünärmenler bäş ýylylyk kategoriýasynyň berk ylmy hasaplamalara esaslanýandygyny aýdýarlar. Bu görkezijiler ýerli howa maglumaty we ýokary temperaturalar bilen baglanyşykly saglyk statistikasy ulanylyp hasaplandy.
Alymlar goýy gyrmyzy ýylylyk duýduryş derejesiniň ýakyn wagtda yglan edilmelidigini bellediler, sebäbi ýylylyk tolkunlary ýylsaýyn güýçlenýär we uzaýar.


düýn 21:20
7584

NASA Ýewropanyň iň jikme-jik suratlaryny ýaýratdy

Ýupiteriň buzly "aýy" bolan Ýewropanyň iň jikme-jik suratlary çap edildi. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda “Ýunona” kosmiki gämisi tarapyndan düşürilen suratlar alymlara astynda suwuk suw bar diýip hasaplanýan emeli...

düýn 21:13
12449

Geografiýa mugallymy öz bagyndan ýüzi syrly gadymy dildäki ýazgyly daş tapdy

Beýik Britaniýanyň Kowentri şäherinden 55 ýaşly geografiýa mugallymy Grem Senýor öz bagyndan uly bolmadyk gönüburçly daş tapdy. Artefaktyň ýüzünde  gadymy keltleriň ogam elipbiýinde oýulyp ýazylan ýazgy bar. Senýor...

23.05.2024 13:21
13033

Hytaýda ýaşy 1800 ýyl bolan otagly we penjireli üç sany kaşaň gubur tapyldy

Arheologlar Şandun welaýatynda dizaýny boýunça ýaşaýyş jaýlaryna meňzeýän ýaşy 1800 ýyl bolan gubury tapdylar. Hytaýyň Sosial ylymlar akademiýasynyň Arheologiýa institutynyň berýän habaryna görä, Han döwrüne (b...

22.05.2024 11:02
8750

Neuralink kompaniýasy ikinji adama çip oturtmak üçin ygtyýarnama aldy

Ilon Maskyň Neuralink kompaniýasy öz çibini ikinji hassa implantasiýa etmek (oturtmak) üçin FDA ygtyýarnamasyny aldy. Bu barada ixbt.com habar berýär. Operasiýa iýun aýyna meýilleşdirilýär, şu ýylyň ahyryna çenli...