TEIF 2024: Parižde Türkmenistanyň göçme halkara maýa goýum forumy tamamlandy

  • 25.04.2024 22:32
  • 3098
TEIF 2024: Parižde Türkmenistanyň göçme halkara maýa goýum forumy tamamlandy

Şu gün, 25-nji aprelde Parižde Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumynyň (TEIF 2024) ikinji – jemleýji güni öz işini tamamlady.

Bu gün iki sany sessiýa geçirildi: “Arassa energiýa we häzirkizaman infrastruktura ulgamynda taslamalary ilerletmekde maliýe institutlarynyň orny” we “Türkmenistana gurluşyk, gazhimiýa, ulag we kommunikasiýa ulgamlarynda täze taslamalara maýa goýumlary çekmek işini tizleşdirmek”.
Birinji sessiýanyň dowamynda arassa energiýany we “ýaşyl geljegi” ilerletmekde halkara guramalarynyň we maliýe institutlarynyň ornuna garaldy, energetika taslamalaryny maliýeleşdirmekde häzirki zaman ýörelgeleri maslahatlaşyldy, şeýle hem energetika özgertmeleri ulgamynda Türkmenistanyň wezipeleri beýan edildi.
Çykyş edenleriň hatarynda Türkmenistanyň energetika ministri, Merkezi bankyň we Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň ýolbaşçylary, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň we maliýe guramalarynyň wekilleri bar.
Ikinji sessiýa gatnaşyjylar gurluşyk, ulag, sanly tehnologiýalar we telekommunikasiýalar ulgamyna ähmiýet bermek bilen, täze infrastruktura taslamalaryna maýa goýumlaryny çekmek meselelerini maslahatlaşdylar.
Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň ählumumy logistika ulgamlaryna işjeň goşulýandygy we deňiz, demir ýol, howa daşamalary we hemra aragatnaşygy infrastrukturalaryny kämilleşdirmek boýunça bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek üçin ulag-kommunikasiýa ulgamyna maýadarlary goldaýar. Şeýle hem täze taslamalar üçin çig mal binýadyny üpjün edýän Türkmenistanyň tebigy serişdeleriniň geologiki barlaglary temasy beýan edildi.
Çykyş edenleriň hatarynda – “Türkmengeologiýa”, “Türkmenhimiýa” DK-laryň, “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň, Fransiýa-Türkmenistan Söwda palatasynyň, Caspian Logistics Solutions kompaniýasynyň ýolbaşçylary, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň rektory we beýlekiler bar.
Soňra TEIF 2024 forumyna gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidentine Ýüzlenme kabul etdiler.
Şunlukda, “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleriniň “Türkmen Forum” hem-de GaffneyCline britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda guran göçme maýa goýum forumy öz işini tamamlady.


17.05.2024 14:05
7644

Türkiýäniň energetika ministri: «Azerbaýjanyň we Gruziýanyň üstünden türkmen gazyny geçirmegi ylalaşdyk»

14-nji maýda Stambulda Tebigy gaz ulgamynda Türkiýe bilen Azerbaýjanyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama gol çekildi. Degişli resminama Türkiýäniň energetika we tebigy serişdeler ministri Alparslan Baýraktar...

10.05.2024 15:07
5375

Iýunda Arkadag şäherinde TESC-2024 halkara maslahaty geçiriler

5-6-njy iýunda Arkadag şäherinde “Uglewodorod känlerini işläp taýýarlamagyň energetika geljegi, täze tehnologiýalary we ekologiýa jähtleri” atly Halkara ylmy maslahat (TESC 2024) geçiriler. Häzirki wagtda maslahaty...

08.05.2024 15:30
16840

BAE-niň demirgazygynda Şarjada iri gaz käniniň üsti açyldy

BAE-niň demirgazygynda Şarja emirliginde tebigy gazyň "geljegi uly gorlary" ýüze çykaryldy. Hadiba täze gaz käni Sharjah National Oil Corporation (SNOC) tarapyndan geçirilen gözleg işleriniň netijesinde tapyldy...

08.05.2024 14:45
12598

GPP: Türkmenistan dizel ýangyjynyň arzanlygy boýunça Merkezi Aziýada lider

Türkmenistan dizel ýangyjynyň arzanlygy boýunça Merkezi Aziýada öňdeligi eýeleýär. Muňa Global Petrol Prices (GPP) portalynyň maglumatlary şaýatlyk edýär. 2024-nji ýylyň 6-njy maýyndaky ýagdaýa görä, Türkmenistanda...