RF-niň Astrahan oblastynda Magtymguly Pyragynyň muzeýi açyldy

  • 24.04.2024 12:17
  • 11066
RF-niň Astrahan oblastynda Magtymguly Pyragynyň muzeýi açyldy

Türkmenistanyň wekiliýeti Gündogaryň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyny bellemek maksady bilen, geçirilýän çärelere gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynda saparda boldy diýip, Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berdi.

Saparyň maksatnamasynyň başynda Türkmenistanyň bilim ministriniň orunbasary A.Amanowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti W.N.Tatişew adyndaky Astrahan döwlet uniwersitetiniň garşysyndaky seýilgähde ýerleşýän Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýuşlyk dabarasyna gatnaşdy.
Gül goýuşlyk dabarasyna türkmen wekiliýetiniň agzalary, Türkmenistanyň Astrahan şäherindäki konsuly G.Ilamanow, Astrahan oblastynyň bilim ministri M.Şalak we Astrahan döwlet uniwersitetinde bilim alýan Türkmenistanyň talyplary gatnaşdylar.
Soňra wekiliýetiň agzalary Astrahan oblastynyň Funtowo obasyndaky türkmen mekdebiniň çäginde Magtymguly Pyragynyň muzeýiniň açylyşyna gatnaşdylar we şahyryň suratlarynyň, eserleriniň, türkmen milli saz gurallarynyň hem-de oba durmuşy we senetçilik önümleriniň ýerleşdirilen muzeýine gymmatly eksponatlary gowşurdylar. Şeýle hem, türkmen halkynyň nusgawy şahyrynyň ýubileýi mynasybetli mekdep okuwçylarynyň arasynda suratlaryň sergisi we «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly döredijilik bäsleşigi geçirildi.


şu gün 17:29
1694

Talyplaryň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwaly geçirildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň döredijilikli höwesjeň talyplarynyň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi. Jemgyýetçilik guramalaryň...

düýn 09:41
18553

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 22:19
4814

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...

17.06.2024 18:26
6911

Medeniýet Şahberdiýewanyň we Maýa Kulyýewanyň hormatyna ýörite baýraklar döredildi

Nury Halmämmedow adyndaky “Dutaryň sesi” atly Moskwa halkara sungat festiwaly geçmişiň meşhur türkmen aýdymçylarynyň hormatyna birnäçe ýörite baýraklary döretdi. Bu barada festiwalyň art-direktory, pianinoçy Mamed...