Tesla şu wagta çenli satan Cybertruck ulaglarynyň ählisini yzyna çagyrýar

  • 23.04.2024 13:33
  • 15866
Tesla şu wagta çenli satan Cybertruck ulaglarynyň ählisini yzyna çagyrýar

Tesla kompaniýasy şu güne çenli satylan 3 878 Cybertruck elektrik pikaplarynyň hemmesiniň yzyna çagyrylandygyny habar berdi. Yza çagyrmagynyň sebäbi gazyň pedalynyň kemçiligi bilen bagly bolup, awtoulag ýokary tizlige çykanda ony dolandyryp bolmazlygy mümkin diýip, «Коммерсантъ» habar berýär.

Yza çagyryşa Cybertruck-yň eýeleriniň biri tarapyndan goýlan wideo sebäp boldy. Ol ýokary tizlik bilen sürüp barýarka, bezeg metal nakladka gazyň pedalyndan gopup, pedal bilen salonyň daşlygynyň arasyna dykylyp galmak bilen, pedaly petikländigini gürrüň berdi. Sürüji pedaly boşatmagy başardy, ýöne bu waka ABŞ-nyň düzgünleşdiriji guramalarynyň derňewe başlamagyna we Tesla tarapyndan yzyna çagyrylmagyna sebäp boldy.
Cybertruck-yň ähli eýelerine hyzmat merkezine ýüz tutmak maslahat berilýär, bu ýerde kompaniýa “15-40 minudyň içinde” kemçiligi mugt düzeder.
Yza çagyryş Teslanyň paýlaryny 2% arzanlatdy. Cybertruck-yň iberilmeginiň gijä galmagy, şeýle hem elektrik ulaglary bazaryndaky bäsdeşlik sebäpli kompaniýanyň paýnamalary 40%-ni ýitirdi. Muňa jogap edip, Tesla ABŞ-da we Hytaýda Model 3, S, Y-iň we X-iň bahalaryny, takmynan, 2 müň dollar arzanlatdy.


16.06.2024 01:39
4782

Hyundai özüniň iň arzan elektrik awtoulagy bolan Inster bilen tanyşdyrdy

Hyundai şeýle at bilen dünýä bazarlarynda elýeterli boljak A-segmentli Inster elektrik awtoulagyny hödürledi, şol bir wagtda ol Koreýanyň bazarynda Casper Electric hökmünde satylar. Tehniki aýratynlyklary baradaky...

12.06.2024 15:15
25808

Hatda kosmosdan hem görünýär: Teslada satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz gory üýşdi

Tesla kompaniýasy kuwwatlyklarynyň artmagy we satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz ätiýajynyň toplanmagy meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip, ITHome habar berýär. 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde kompaniýa 433 371...

11.06.2024 15:12
7863

Porsche Tesla-dan Taycan awtoulagyna geçenlere 4500 dollar berýär

Porsche kompaniýasy "Welcome To Porsche Conquest" programmasyny işe girizdi  we islendik Porsche kysymly bolmadyk ulagdan täze Taycan-a geçýän müşderilerine 4500 dollar hödürleýär. Ilki bilen bu maksatnama Tesla...

07.06.2024 11:55
3049

Ford Tesla-nyň we Apple-iň öňki inženerleriniň kömegi bilen elýeterli elektrik ulagyny döredýär

Bäsleşmek maksady bilen Ford Motor elektrik ulaglary pudagynyň öňdebaryjy inženerlerinden, şol sanda Tesla-nyň we Apple-iň öňki işgärlerinden ybarat topar jemledi. Kompaniýa has elýeterli elektrik ulaglaryny öndürmek...