Ýaponiýa 2025-nji ýylda Gün energiýasyny kosmosdan Ýere geçirmäge başlap biler

  • 23.04.2024 12:49
  • 8341
Ýaponiýa 2025-nji ýylda Gün energiýasyny kosmosdan Ýere geçirmäge başlap biler

Amerikaly inženerleriň şuňa meňzeş üstünliginden iki ýyl soň, Ýaponiýa 2025-nji ýylda Gün energiýasyny kosmosdan Ýere iberip başlamagy meýilleşdirýär. Space.com -yň habar bermegine görä, bu arassa energiýany ösdürmekde we howanyň üýtgemegine garşy göreşde möhüm tapgyr bolup biler.

Kindiwanja kosmos elektrik stansiýasy orbitada Günüň energiýasyny ýygnamak üçin fotoelektrik panelleri ulanar. Soňra bu energiýa mikrotolkunlara öwrüler we Ýerdäki kabul ediji antenna iberiler diýip, Ýaponiýanyň kosmos ulgamlarynyň gözlegleri institutynyň geňeşçisi Koiti Idziçi Halkara kosmos energiýasy konferensiýasynda gürrüň berdi.
Bu tehnologiýa ösüşiň başlangyç döwründe bolsa-da, ägirt uly mümkinçiliklere eýedir. Kosmosda ýerleşýän Gün energiýasy, howa şertlerine ýa-da günüň haýsy wagtydygyna garamazdan, gije-gündiziň dowamynda elýeterli bolup biler, bu ýerüsti täzelenýän energiýa çeşmelerinden ep-esli artykmaçlykdyr.
OHISAMA (ýaponça "gün") atly taslamanyň bir bölegi bolan bu wezipe 2025-nji ýylda işe giriziler.
2022-nji ýylda Gün energiýasynyň kosmosdan geçirilmegi Kaliforniýanyň Tehnologiýa Institutynyň ýolbaşçylygyndaky Space Solar Power Demonstrator missiýasy tarapyndan eýýäm görkezilipdi. Ýer ýüzünde ulanylýan, Gün we ýel energiýasyny öz içine alýan köp täzelenýän energiýa tehnologiýalaryndan tapawutlylykda, gün energiýasy elmydama elýeterli bolup biler. Geljegi bar tehnologiýadygyna garamazdan, onuň öz kynçylyklary hem ýeterlik. Orbital elektrik stansiýalaryny gurmak, goldamak gymmat we çylşyrymly bolup biler. NASA bu görnüşde öndürilen elektrik energiýasynyň bir kilowat sagadynyň bahasynyň 61 sent boljakdygyny, bu Ýerdäki Gün ýa-da ýel energiýasynyň bahasyndan ep-esli ýokary boljakdygyny (kilowatt sagady 5 sent) çaklaýar.
Mundan başga-da, onuň uzak möhletli durnuklylyk we daşky gurşawa täsiri bilen baglanyşykly meseleler hem bar.

Şeýle-de bolsa, Ýaponiýa, beýleki ýurtlar ýaly, kosmosda Gün energiýasyny öwrenmeklige we ösdürmeklige köp maýa goýýar. Megerem, bu tehnologiýa howanyň üýtgemegi meselesini çözmegiň we planetamyzyň durnukly geljegini üpjün etmegiň açary bolup biler.


şu gün 15:17
5564

Taryhda ilkinji gezek Aýyň arka tarapyndaky toprak nusgalary Ýere getirildi

Hytaýyň “Çane-6” Aý zondunyň yzyna gaýtaryş moduly Aýyň arka tarapyndan ýygnalan toprak nusgalaryny Ýere getirdi. Bu barada CGTN telekanaly habar berýär. Zonddan paraşýutly zyňylan toprakly kapsula Içerki Mongoliýa...

düýn 13:35
2943

“Çane-6” orbita çykdy: Aýyň nusgalary ertir Ýerde bolar

Hytaýyň Aýyň arka tarapyndan alnan nusgalary yzyna gaýtarmak üçin döreden “Çane-6” kosmos gämisi 53 günlük syýahatyny tamamlaýar. “Çane-6-nyň” 21-nji iýunda Ýeriň orbitasyna çykandygy çak edilýär. Kosmos gämisiniň...

düýn 13:18
3044

Älemdäki kuwwatly partlamalaryň gözlegi üçin SVOM kosmos teleskopy uçuryldy

Hytaý Fransiýa bilen bilelikde işlenip düzülen SVOM teleskop hemrasyny orbita üstünlikli uçurdy. Uçuryş Siçan kosmodromyndan CZ-2C “Çançžen-2-si” raketasynyň kömegi bilen amala aşyryldy diýip, TASS habar berýär...

22.06.2024 20:07
6436

Boeing Starliner-iň yzyna gaýdyp gelmegi näbelli möhlet bilen ýene yza süýşürildi

Boeing korporasiýasynyň iki astronawt bilen CST-100 Starliner gämisiniň orbitadan Ýere gaýdyp gelmegi näbelli möhlet bilen yza süýşürildi. Bu barada ABŞ-nyň Aeronawtika we kosmos giňişligini öwrenmek boýunça milli...