Iýip bolýan innowasiýa: Özbegistanda palaw iýilýän “tabaklarda” berlip başlandy

  • 22.04.2024 15:26
  • 17394
Iýip bolýan innowasiýa: Özbegistanda palaw iýilýän “tabaklarda” berlip başlandy

Özbegistandaky jemgyýetçilik iýmiti kärhanalarynyň birinde myhmanlara iýip boljak “tabaklarda” palaw hödürlenip başlandy. Bu barada repost.uz habar berýär.

Bu täze önüm palawyň lezzetli ysy siňdirilen, üýtgeşik tagamly çörek görnüşindedir.
Iýip bolýan “tabaklar” baradaky maglumatlar sosial ulgamlara çalt ýaýrady we ulanyjylaryň arasynda uly gyzyklanma döretdi. Köp adamlar eýýäm öýde şuňa meňzeş tagam taýýarlamaga we tejribe reseptlerini internetde paýlaşmaga synanyşýarlar.


düýn 16:05
5840

Alymlar oňurgalylaryň el-aýaklaryny täzeden dikeltmek ukybyny nädip ýitirendiklerini anykladylar

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Bioorganiki  himiýa institutynyň Döwlet ylmy merkezi we Pirogow adyndaky Russiýa Milli lukmançylyk-barlag uniwersitetiniň embrionogeneziň molekulýar esaslary barlaghanasynyň alymlary...

düýn 14:48
6312

Pompeýlerde arheologlar dini artefaktly otag tapdylar

Pompeýleriň merkezi bölegini eýeleýän IX bölekde geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň dowamynda arheologlar sakrarium - mukaddes zatlaryň saklanýan öý altary hasaplanýan bir otagy tapdylar diýip, Naked Science ýazýar...

düýn 13:03
3326

NASA 1977-nji ýylda uçuran “Woýajer-1” enjamy bilen aragatnaşygy dikeldip başardy

Planetalar arasy barlag zondy bolan “Woýajer-1” köp aýlyk bökdençlikden soň ýene Ýere ylmy maglumatlary iberip başlady. NASA iň uzakdaky işjeň barlag zondy bolan apparatyň işleýşini inženerleriň doly dikeldendigini...

düýn 10:14
10481

Alymlar yssy howada bedeni sowadýan mata döretdiler

Çikago uniwersitetiniň Pritsker molekulýar inženerçilik mekdebiniň (PME) inženerleri sowadyjy häsiýetli täze mata döretdiler. Mata üç gatlakdan ybarat: daşky gatlagy ýylylygyň atmosfera çykmagyna  mümkinçilik berýär...