Mugallymyň okuwçynyň öý işini barlamagynyň tertibi okuwçylaryň bahalaryna täsir edýär

  • 22.04.2024 13:07
  • 9563
Mugallymyň okuwçynyň öý işini barlamagynyň tertibi okuwçylaryň bahalaryna täsir edýär

Miçigan uniwersitetiniň gözlegçileri mugallymyň okuwçylaryň işini barlaýyş tertibiniň olaryň bahalaryna täsir edip biljekdigini anykladylar. Bu barada Management Science žurnalynyň materiallarynda aýdylýar.

31 milliondan gowrak bahalar baradaky ýazgylaryň seljermesine görä, familiýasy A-E harplary bilen başlaýan okuwçylaryň bahasy, familiýasy beýleki harplardan başlaýan okuwçylaryňky bilen deňeşdirilende, 100 bally ulgam boýunça bahalandyrylanda ortaça 0,3 bal ýokarydyr.
Mugallymlar işleri elipbiý tertibiniň soňundan bahalandyryp başlanlarynda welin, netije başgaça boldy. W-Z familiýasy bolan okuwçylara tötänleýin tertipde barlananda has ýokary bal berildi we sanawyň başyndakylaryň ballary öňküsinden pes çykdy. Bu okuwçylaryň işiniň hili bilen baglanyşykly bolmadyk 0,6 bal tapawudy döredýär. Bu tapawut, ähmiýetsiz ýaly görünse-de, okuwçylaryň ortaça bahalaryna we netijede, geljekki karýerasyna täsir edýär.
Gözlegçiler bu tapawudyň mugallymlaryň ýadawlygy bilen baglanyşyklydygyny öňe sürýärler. Barlag işini barlamagyň ahyrynda olaryň ünsi peselýär, bu bolsa bahanyň peseldilmegine getirýär.
Şunuň bilen baglanyşykly gözlegiň awtorlary şu aşakdakylary maslahat berýärler:

  • Okatmagy dolandyryş ulgamlarynda işleri tötänleýin tertipde barlamagy ulanyň;
  • Her kimiň iş ýüküni azaltmak üçin işe köpräk mugallym çekiň.
  • Işleri barlamagyň tertibiniň baha goýluşyna täsir edýändigi barada mugallymlary habarly ediň.

18.06.2024 14:38
11024

Alymlar garrylykda özüňi bagtly duýmagyň iki syryny açdylar

Italiýaly alymlaryň geçiren barlagynyň netijelerine görä, wäşilik duýgusy we ösen döredijilikli pikirleniş ukyby garrylykda özüňi bagtly duýmaga gönüden-göni täsirini ýetirýär. Işiň netijeleri Neuroscience Letters...

15.06.2024 16:22
13924

Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjylary Horezmşalar döwrüne degişli gadymy teňňeleri tapdylar

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Döwkesen geňeşliginde ýaşaýjylar 18 sany altyn, 3 sany kümüş teňňe, şeýle hem 61 sany altyn teňňäniň böleklerini we 8 sany dürli reňkli tapyndy tapdylar. Bu...

12.06.2024 14:18
24364

ABŞ-nyň ýaşaýjysy suw astynda ýüzüp ýörkä mastodonyň ýaşy 10 million ýyl bolan gyýagyny tapdy

Florida ştatynyň Tampa şäheriniň 29 ýaşly ýaşaýjysy Aleks Lundberg suw astynda ýüzüp ýörkä mastodonyň ýaşy 10 million ýyl diýlip çak edilýän gyýagyny tapdy. Daily Mail-iň habar bermegine görä, agramy 27 kg bolan...

31.05.2024 15:59
10260

Pompeýlerde gladiatorlaryň çaga eli bilen çekilen suratlary tapyldy

Pompeýlerde arheologlar b.e.öňki 79-njy ýylda meşhur gadymy Rim şäheri Wezuwiýanyň külüniň astynda galmazdan ozal çagalar tarapyndan çekilen diwar suratlaryny tapdylar. Tapyndy hakda The Guardian neşiri ýazýar...