NASA 80 ýyldan bir gaýtalanýan, "adaty göz bilen görüp bolýan" kosmos hadysasy barada aýtdy

  • 22.04.2024 11:41
  • 9032
NASA 80 ýyldan bir gaýtalanýan, "adaty göz bilen görüp bolýan" kosmos hadysasy barada aýtdy

2024-nji ýylda Ýerden 3 müň ýagtylyk ýyly aralygynda ýerleşýän ýyldyzyň partlamasy bolup geçer. Bu barada NASA-nyň Daşky gurşaw edarasynyň ýolbaşçysy Bill Kuk Fox News Digital-a habar berdi. 

Onuň partlamasy müňýyllykda bir gezek partlaýan beýleki täze ýyldyzlardan tapawutlylykda, takmynan, 80 ýylda bir gezek bolup geçýär. 
Kukuň aýtmagyna görä, astronomlar hadysanyň takyk wagtyny aýdyp bilmeýärler, ýöne ony “adaty göz bilen görüp bolar”. Bu hadysa birnäçe gün dowam eder, şondan soň “köşeşer”.
Gürrüň Demirgazyk täç ýyldyzlar toplumyndaky “lowlaýan ýyldyz” (Blaze Star) adyny alan T Coronae Borealis ýyldyzy barada gidýär. Ol eýýäm iki gezek partlady: 1866-njy ýylyň 12-nji maýynda we 1946-njy ýylyň 9-njy fewralynda. Kuk onuň partlamasynyň, takmynan, her 80 ýyldan bolup geçýändigini belledi. Ol bu ýyldyzyň ýagtylygyny Polýar ýyldyzy bilen deňeşdirdi.


düýn 20:07
3751

Boeing Starliner-iň yzyna gaýdyp gelmegi näbelli möhlet bilen ýene yza süýşürildi

Boeing korporasiýasynyň iki astronawt bilen CST-100 Starliner gämisiniň orbitadan Ýere gaýdyp gelmegi näbelli möhlet bilen yza süýşürildi. Bu barada ABŞ-nyň Aeronawtika we kosmos giňişligini öwrenmek boýunça milli...

düýn 19:50
6653

Türkmenistanda ylmy maksatnamalary, meýilnamalary we hasabatlary hasaba almagyň Tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanda Ylmy iş hakynda ylmy maksatnamalary (taslamalary), meýilnamalary we hasabatlary döwlet tarapyndan hasaba almagy guramagyň we geçirmegiň Tertibi tassyklanyldy. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti...

düýn 19:10
3782

Täze Zelandiýada iň gadymy deňiz hažžygynyň galyndylary tapyldy

Täze Zelandiýada Günorta ýarymşarynyň deňiz süýrenijileriniň ähli galyndylaryndan 40 million ýyl uly bolan notozawryň galyndylary tapyldy. Tapyndynyň 40 ýyl mundan ozal tapylandygy bellenip geçilýär, ýöne onuň...

düýn 18:58
3969

Marsda ses nähili ýaňlanýar? Alymlar Gyzyl planetada sesiň üýtgeşik häsiýetleri barada gürrüň berdiler

Perseverance Mars roweri tarapyndan toplanan maglumatlary öwrenmek bilen, alymlar Gyzyl planetada sesiň häsiýetleri barada birnäçe geň galdyryjy açyşlary etdiler. Görlüp oturylsa, Marsdaky ses Ýerdäkiden düýpgöter...