TikTok-da iň meşhur aktýor kim? Onuň 74,4 mln abunaçysy bar

  • 20.04.2024 16:41
  • 14159
TikTok-da iň meşhur aktýor kim? Onuň 74,4 mln abunaçysy bar

TikTok-yň ýyldyzlarynyň söweşinde “Gaýa” lakamly Dueýn Jonson kärdeşi Uill Smiti birinji ýerden yza süýşürdi. Ginnesiň rekordlar kitabynyň saýtyndaky habara görä, "Gaýa häzirki wagtda TikTokda 74,4 million abunaçysy bolan iň halanýan aktýordyr.

Uill Smit 2022-nji ýyldan bäri öňdebaryjy bolup gelýärdi, ol 74 million abunaçysy bilen “Moana” ýyldyzyndan yza galmaýar.
Ýaňy-ýakynda göreş karýerasyna täzeden başlap, WWE-a gaýdyp gelen Jonson özüniň TikTok kanalynda meşhurlaryň sahnanyň aňyrsyndaky durmuşyny görkezmek bilen, janköýerlerini yzygiderli begendirip durýar. Mundan başga-da, ol sport zalyndaky türgenleşikleriniň wideolaryny ýygy-ýygydan ýerleşdirýär, derä serenjam beriji Papatui önümlerini müşderilere hut özi eltip bermek bilen, olary geň galdyrýar we işini Make-A-Wish gaznasy (agyr hassa çagalaryň islegini amala aşymaga kömek edýän halkara haýyr-sahawat gaznasy) bilen paýlaşýar.
Bu Jonson bilen Smitiň rekord üçin ilkinji gezek söweşişi däl. 2015-nji ýylda “Gaýa” üç minutda jemi 105 sany selfi edip rekord goýupdy. Bu at köp ýyllaryň dowamynda yzly-yzyna, iňlis futbolçysy Alan Şerer (134) ýaly, dürli meşhur adamlara geçdi. Soňra Uill Smit bu rekordy 168 selfä çenli artdyrdy. Şeýle-de bolsa, häzir çempionlyk jemi 184 selfi bilen Bolliwudyň ýyldyzy Akşaý Kumara degişlidir. Aktýor üç minutda 209 gezek surata düşdi, ýöne kazylar hiliniň pesligi sebäpli olaryň käbirini hasaba almadylar.


düýn 16:39
7011

Ýaponiýaly “iň bagtly adam”: Ol 63 ýaprakly şabdar ösdürip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Käbir adamlar dört-bäş ýaprakly şabdaryň (Trifólium) ony tapan adama şowlulyk getirýändigine ynanýarlar. Eger bu şeýle bolsa, onda 63 ýaprakly şabdar ony ösdürip ýetişdiren ýaponiýalyny dünýäde “iň bagtly adama...

21.06.2024 12:41
14949

Britaniýanyň ýaşaýjysy galtak arabasynyň tizligini sagatda 84 km-e ýetirip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Britaniýaly Dilan Fillips galtak arabasynyň tizligini sagatda 84,627 km tizlige ýetirip, dünýäde şeýle arabanyň tizlik rekordyny goýdy. Ginnesiň rekordlar kitabynda habar berlişine görä, bu üstünlik Demirgazyk Ýorkşiriň...

21.06.2024 09:21
20745

ABŞ-da 6 aýal dogan dünýäde iň garry doganlar diýlip ykrar edildi: olaryň umumy ýaşy – 571 ýaş

Missuri amerikan ştatyndan alty aýal dogan alty erkek doganlaryň we aýal doganlaryň arasynda umumy ýaş boýunça dünýäde iň garry doganlar diýlip ykrar edildi. Olaryň umumy ýaşy 571 ýyl 295 güne barabar diýlip, Ginnesiň...

16.06.2024 11:46
21755

Boýy bir metr bolan daniýa tohumly it dünýäniň iň beýik iti diýip ykrar edildi

ABŞ-nyň Aýowa ştatyndan Kewin atly daniýa tohumly it dünýäniň iň beýik iti diýlip ykrar edildi. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitabynyň web sahypasynda habar berildi. Itiň penjelerinden gerşine çenli beýikligi 97...