Raşid Meredow BMG-niň Türkmenistandaky edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirdi

  • 19.04.2024 11:56
  • 2442
Raşid Meredow BMG-niň Türkmenistandaky edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirdi

18-nji aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredow bilen BMG-niň Türkmenistandaky edaralarynyň we bu guramanyň sebitleýin düzümleriniň ýolbaşçylarynyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugynyň habar bermegine görä, duşuşygyň gün tertibine BMG-niň 2026-2030-njy ýyllar döwür üçin Durnukly ösüş ugrunda Hyzmatdaşlygyň çarçuwaly maksatnamasynyň täze tapgyry üçin Türkmenistanyň milli ileri tutulýan ugurlary, şeýle-de DÖM-lere ýetmegi çaltlandyrmagyň ählumumy mümkinçilikleri ýaly meseleler girizildi.
Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky işjeň gatnaşyklaryň çygryndaky meseleleriň giň toplumynyň üstünde durup geçdiler, anyk teklipleri beýan etdiler we hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlediler.
R.Meredow öz çykyşynda BMG we onuň düzüm bölekleri bilen hyzmatdaşlygyň biziň ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugrudygyny nygtady we Türkmenistanyň Hökümetiniň parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmekde, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde, durnukly ulagy ösdürmekde, howanyň üýtgemegine garşy göreşmekde we beýleki birnäçe ugurlarda gurama bilen köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy has-da çuňlaşdyrmaga bolan çemeleşmesini beýan etdi.
Gepleşikleriň dowamynda Türkmenistan bilen BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralarynyň arasynda durnukly ösüş, ulag, howanyň üýtgemegi we daşky gurşawy goramak, şeýle hem ynsanperwerlik ölçegi, şol sanda adam hukuklarynyň goralmagy, milli medeni mirasy goramak, bilim we saglygy goraýyş ulgamlaryna öňdebaryjy tejribäni ornaşdyrmak we peýdalanmak ýaly hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary boýunça pikir alşyldy.
BMG-niň bölümleriniň ýolbaşçylary öz çykyşlarynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen alnyp barylýan bilelikdäki işler barada habar berdiler we bu ugurdaky pikirleri we teklipleri bilen paýlaşdylar.
Şeýle hem öňde durýan duşuşyklaryň we meýilleşdirilen bilelikdäki çäreleriň tertibi ara alnyp maslahatlaşyldy.


şu gün 11:53
2215

Türkmenistanyň we Polşanyň DIM-leri hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekdiler

Warşawada Türkmenistan bilen Polşanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow, polýak tarapyna Polşanyň...

18.06.2024 16:46
9520

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

18.06.2024 16:33
18799

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

18.06.2024 15:43
2865

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...