Guşlar düýş görýärler. Alymlar ony "ýormagy" öwrendiler

  • 18.04.2024 15:32
  • 10267
Guşlar düýş görýärler. Alymlar ony "ýormagy" öwrendiler

Mail.ru-nyň habar bermegine görä, Buenos-Aýres uniwersitetiniň alymlary guşlaryň düýş görýändiklerini anykladylar we, hatda olara düşünmegi hem öwrendiler.

Guşlar özboluşly beden agzasy - sesini özboluşly edýän sirinks arkaly gaýtalanmajak sesleri çykarýarlar. Gözleg geçirmek üçin gözlegçiler guş ukuda wagty kiskadi guşunyň ses ýolundaky myşsalaryň ýygrylmagyny yzarlamak üçin oturdylan elektrodlary ulandylar. Merkezi we Günorta Amerikanyň hemme ýerinde duşýan bu galmagalçy we agressiw guş üç bogunly gygyryşy bilen tanalýar, aslynda “kis-ka-di” diýip çykarýan sesi üçin oňa şeýle at dakylypdyr.
Alymlar myşsa işjeňliginiň kanuna laýyklyklaryny öwrenip, guşlaryň diňe bir düýş görmän, eýsem düýşünde “aýdym aýdýandyklaryny” hem anykladylar. Görnüşi ýaly, guşlaryň düýşi hem huşy bilen bagly, mysal üçin, öz çäklerini garşydaşlaryndan gorap çykyş edýärler.
Gözleg bu jandarlaryň özüni alyp barşyna we kognitiw ukyplaryna düşünişimizi ýokarlandyrmaga mümkinçilik berjek, guşlaryň beýnisini öwrenmeklige  özboluşly ýol açýar. Hünärmenler biomehaniki modellemek usulynyň haýwanlaryň beýleki görnüşleri babatynda hem ulanylyp biljekdigine ynanýarlar.


düýn 15:15
14346

ABŞ-da täsin şahly 5 tonnalyk dinozawr tapyldy. Oňa Lokiniň ady dakyldy

ABŞ-nyň demirgazygyndaky Montana ştatynda äpet şahly dinozawryň täze görnüşi tapyldy. Deslapky çaklamalara görä, bu häli-häzire çenli tapylan iň uly görnüşdir. “PeerJ” žurnalyndaky habara görä, Lokiceratops rangiformis...

düýn 15:08
9647

300 000 ýyl mundan ozal ýaşap geçen iň gadymy adamyň daş keşbi nähili bolupdyr

Alymlar 300 000 ýyl ozal ýaşap geçen iň gadymy adamyň keşbini täzeden dikeltdiler. 2017-nji ýylda Marokkodan tapylan kelleçanagyň kömegi bilen onuň  ýüzüni täzeden dikeltmek mümkin boldy diýip, The Guardian habar...

düýn 15:05
3493

Özboluşly aýratynlyklara eýe bolan “aýna görnüşli gel” döredildi

Demirgazyk Karolina uniwersitetiniň alymlary aýna polimerleriň we gelleriň häsiýetlerini özünde birleşdirýän täze “aýna görnüşli gel” döretdiler. Nature ylmy žurnalynda çap edilen makalada aýdylyşyna görä, ol 50%...

22.06.2024 19:50
11363

Türkmenistanda ylmy maksatnamalary, meýilnamalary we hasabatlary hasaba almagyň Tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanda Ylmy iş hakynda ylmy maksatnamalary (taslamalary), meýilnamalary we hasabatlary döwlet tarapyndan hasaba almagy guramagyň we geçirmegiň Tertibi tassyklanyldy. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti...