Serdar Berdimuhamedow UN-Habitat maksatnamasynyň ýolbaşçysyna birnäçe teklipleri beýan etdi

  • 16.04.2024 22:20
  • 12014
Serdar Berdimuhamedow UN-Habitat maksatnamasynyň ýolbaşçysyna birnäçe teklipleri beýan etdi

Şu gün, 16-njy aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça Maksatnamasynyň (UN-Habitat) Ýerine ýetiriji direktorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Mihal Mlynar bilen ýurdumyzyň we Maksatnamanyň arasyndaky gatnaşyklaryň derwaýys meseleleri boýunça pikir alyşdy.

Mälim bolşy ýaly, 2023-nji ýylda ýurdumyz UN-Habitatyň durnukly şäherleşme boýunça dostlar Toparyna we Şäherleri ösdürmek boýunça täze maksatnamasyna goşuldy. Şunuň bilen baglylykda, Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanda UN-Habitatyň wekilhanasyny açmak meselesi Birleşen Milletler Guramasynyň  Baş Assambleýasynyň häzirki wagtda dowam edýän 78-nji mejlisinde ýurdumyz üçin ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýandygyny belledi. Döwlet Baştutany bu baradaky gürrüňi dowam edip, şu ugurdaky ilkinji ädim hökmünde BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça Maksatnamasynyň hünärmenlerinden ybarat bolan toparyň ýurdumyza saparyny guramagy teklip etdi. Şu saparyň maksady hyzmatdaşlyk etmegiň anyk ugurlaryny kesgitlemekden we netijede, taslamalaýyn resminamany işläp düzmekden ybarat bolup biler. Bu resminama özara gatnaşyklaryň hukuk binýady bolup hyzmat eder.
Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça Maksatnamasy bilen mundan beýläk-de hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny nygtap, birnäçe teklipleri, şol sanda şähergurluşyk    ulgamynda kanunçykaryjylyk babatda hyzmatdaşlygy giňeltmek, döwrebap hukuk usulyýetlerini we mehanizmlerini öwrenmek baradaky teklipleri beýan etdi.  Munuň özi şäherleriň durnukly ösmegine ýardam eder. Şeýle hem ýokary tehnologiýaly, ekologiýa taýdan arassa, tebigy betbagtçylyklary durnukly we durmuş taýdan amatly şäherleri ösdürmek boýunça ählumumy maksatnamalary hem-de strategiýalary durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlyk etmek, şäher infrastrukturasyny gurmakda we dolandyrmakda döwlet hem-de hususy pudagyň arasyndaky hyzmatdaşlyk boýunça öňdebaryjy tejribeleri paýlaşmak teklip edilýär.  Öz tarapyndan Türkmenistan  UN-Habitatyň şu meseleler boýunça tekliplerine seretmäge taýýardyr.


düýn 14:40
3262

Pakistanyň senagat ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistana geler

24-26-njy iýunda Pakistan Yslam Respublikasynyň senagat we önümçilik boýunça federal ministri Rana Tanwir Husseiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistanda saparda bolar. Saparyň barşynda iki ýurduň arasyndaky...

22.06.2024 19:57
3348

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

22.06.2024 19:44
5722

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

22.06.2024 19:36
9933

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...