NASA-nyň DART missiýasynyň uran asteroidiniň bölekleri Marsa howp salýar. Adamlara onuň näme dahyly bar?

  • 16.04.2024 21:37
  • 12750
NASA-nyň DART missiýasynyň uran asteroidiniň bölekleri Marsa howp salýar. Adamlara onuň näme dahyly bar?

NASA-nyň 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda asteroidi ýolundan sowmak maksady bilen başlanan Double Asteroid Redirection Test (DART) missiýasy garaşylmadyk netijelere getirdi: çaknyşyk wagtynda emele gelen kosmos galyndylarynyň käbir bölekleri Marsa tarap ugur alyp biler diýip, iXBT habar berýär.

DART Dimorfos asteroidi bilen üstünlikli çaknyşyp, onuň orbitasyny üýtgedip bildi. Şeýle-de bolsa, çaknyşyk netijesinde köp mukdarda owranyp-döwlen bölekleriň käbiriniň Gyzyl Planeta howp saljakdygyny gözlegler görkezdi.
Ýewropa kosmos gullugynyň astronomy Marko Fennuççi bilen Italiýanyň Milli astrofizika institutynyň astronomy Albino Karbonýani asteroidden bölünen 37 sany harsaňyň dördüsiniň Mars bilen çaknyşyp biljekdigini görkezýän modelirleme geçirdiler – olaryň ikisi, takmynan, 6000 ýyldan we ýene ikisi bolsa 15 000 ýyldan çaknyşmaly.
Bu bölekler Ýere howp salmasa-da, olaryň Mars bilen çaknyşmagy Gyzyl planetadaky geljekki adam koloniýalaryna çynlakaý zeper ýetirip biler. Diametri dört-ýedi metr aralygyndaky harsaňlar baryp urlanda planetanyň üstünde diametri 300 metre çenli bolan kraterleri döredip biler.
Ozal Ilon Maskyň 20 ýylda bir milliona golaý adamy Marsa ibermek meýilnamasyny hödürländigini ýatladýarys.


düýn 18:20
9448

107 sany ýaş alym Türkmenistanda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijisi boldy

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýaş alymlaryň 107-si Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň...

düýn 15:29
7912

Ylmy açyş: Piller biri-birine at dakýarlar

Afrikadaky piller biri-birleri üçin özboluşly atlary oýlap tapyp, şolara seslenýärler. Bu barada Nature Ecology & Evolution žurnalynda çap edilen täze ylmy gözlegde aýdylýar. Kornell uniwersitetiniň gözlegçileri...

düýn 15:28
11922

Marsyň ekwatoryndan suw gyrpagy tapyldy

Barlagçylar garaşylmadyk açyş edip, Marsyň ekwatoryndan suw gyrpagyny tapdylar. Ozal Gün radiasiýasynyň derejesiniň ýokarydygy we atmosferanyň dykyz däldigi sebäpli bu ýerde suw gyrpagynyň emele gelmeginiň mümkin...

düýn 07:23
6700

Türkmenistanyň Prezidenti ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini gutlady. "Bilim we ylym ulgamlarynda utgaşykly alyp barýan düýpli özgertmelerimiziň netijesinde...