Mekir aň. Alymlar emeli aňyň hilegärlik edip bilýändigini öňe sürýärler

  • 14.04.2024 14:33
  • 3947
Mekir aň. Alymlar emeli aňyň hilegärlik edip bilýändigini öňe sürýärler

“PLOS One” žurnalynda neşir edilen täze ylmy gözlege görä, ösen emeli aň modelleri hakykatda eýe bolan derejesinden has pes aň derejesini “ýasap”, aldawly hereketi görkezip bilerler.

Gumboldt adyndaky Berlin uniwersitetiniň we Pragadaky Karlow uniwersitetiniň ylmy gözlegçileri uly dil modelini (LLM) aň nazaryýetiniň ölçegleri boýunça synagdan geçirdiler. Emeli aň synagynyň çäklerinde soraglara jogap berip, 1-den 6 ýaş aralygyndaky çagalaryň özüni alyp barşyna “öýkünmek” wezipesi goýuldy. 1000-den gowrak synagy geçip, modeller hakyky çagalaryňky bilen meňzeş kognitiw ösüşi, şeýle-de öz netijelerini bilkastlaýyn peseltmek ukybyny görkezdiler.
Bu açyş, emeli aňyň çalt ösmegini dowam etdirýändigi sebäpli, geljekde olaryň şeýle hereketleriniň potensial netijeleri barada pikirlenmäge sebäp döredýär.
“PsyPost” neşiri bilen söhbetdeşlikde gözlegiň awtory Anna Maklowa bu açyşlaryň adam ýaly pikirlenmäge we hereket etmäge ukyply umumy emeli aňyň (AGI) ösüşinde uly ähmiýete eýe bolup biljekdigini belledi.


22.06.2024 22:27
2803

Huawei Apple-e jogap hökmünde Harmony Intelligence emeli aň modelini hödürledi

Huawei kompaniýasy özüniň emeli aň ulgamyny – Harmony Intelligence-i hödürledi. Ol täze HarmonyOS NEXT operasion sistemasyna giriziler. Bu barada IT Home neşiri habar berýär. Tanyşdyrylyş Dunguanda (Hytaýyň günortasyndaky...

16.06.2024 11:37
18242

Tebigat tehnikadan üstün çykdy. AI-suratlaryň bäsleşiginde hakyky surat 3-nji orny eýeledi

Fotograf Maýlz Astreý 1839 Color Photography Awards bäsleşiginde neýroulgamlar tarapyndan döredilen suratlar boýunça kategoriýa hakyky fotosuraty ugradandygy üçin bäsleşikden çykaryldy diýip, Hi-tech Mail.ru habar...

04.06.2024 12:07
1234

OpenAI mekdep okuwçylaryna we talyplara niýetlenen ChatGPT Edu neýroulgamy işe girizdi

OpenAI kompaniýasy ChatGPT Edu atly täze ösüşini hödürledi. GPT-4o modeline esaslanyp döredilen bu neýroset ýörite ylym-bilim ulgamynyň zerurlyklary üçin niýetlenendir. Täze neýrosetiň ylym-bilim mazmunly tekstlere...

31.05.2024 13:48
4803

Emeli aňly "akylly" gulaklyklar şowhunly märekede diňe bir adamy eşitmäge mümkinçilik berer

Waşington uniwersitetiniň topary daşarky sesleri filtirläp, kesgitli bir adamyň sesini güýçlendirip bilýän emeli aň ulgamyny hödürledi diýip, EurekAlert ýazýar. “Maksatly eşidiş ulgamy” mikrofonlar we bortdaky...