Apple ähli Mac kompýuterlerine emeli aň ornaşdyrýar

  • 14.04.2024 14:17
  • 1862
Apple ähli Mac kompýuterlerine emeli aň ornaşdyrýar

Apple 2024-nji ýylyň ahyryna çenli ähli Mac hataryny emeli aňly täze M4 çipleri bilen täzelär.

Bloomberg-iň berýän habaryna görä, kupertinoly kompaniýa her Mac enjamyna emeli aň mümkinçilikleri bolan M4 çipleriniň täze neslini ornaşdyrmagy  meýilleşdirýär.
Täze M4 çipleri üç görnüşde bolar: Donan, Brava we Hidra. Donan MacBook Pro-nyň, MacBook Air-niň we Mac mininiň esasy modellerinde, Brava ýokary öndürijilikli MacBook Pro-da, Hidra bolsa ýokary derejeli Mac Pro-da ulanylar.
Bu täzelenme, M2 bilen deňeşdirilende derekli öndürijilik görkezmedik, 2023-nji ýylyň güýzünde çykan M3 çiplerinden ep-esli gowy netije görkezer.
M4-e emeli aňyň girizilmegi Apple-iň öz enjamlarynyň öndürijiligini we işleýşini gowulandyrmaklyga gönükdiren has giň strategiýasynyň bir bölegidir.
Apple -iň baş direktory Tim Kuk 2024-nji ýylyň fewralynda kompaniýanyň üstümizdäki ýylda önümlerinde görkezjek öz emeli aň ulgamlarynyň üstünde işleýändigini habar berdi.
Geçen maliýe ýylynda Mac-yň satuwynyň 27 göterim peselmegi Apple-e islegi höweslendirmek üçin täze çözgütleri gözlemäge itergi berdi. Emeli aňly täze M4 çipleri sarp edijileriň Mac kompýuterlerine bolan gyzyklanmasyny gaýtaryp getirjek faktor bolup biler.


10.06.2024 14:02
6996

Apple geljekki iPhone we iPad-yň ekranlarynyň epininiň çyzygyny aýyrmak üçin Samsung bilen LG-ä ýüz tutdy

Apple geljekki enjamlarynyň eplenýän ekranlarynyň işlenip düzülmegi üçin Samsung Display we LG Display kompaniýalaryna ýüz tutdy. Samsung täze iPhone üçin niýetlenen 7-8 dýuýmlyk panel döreder. Epiniň 2 gönüşi...

04.06.2024 12:07
1190

OpenAI mekdep okuwçylaryna we talyplara niýetlenen ChatGPT Edu neýroulgamy işe girizdi

OpenAI kompaniýasy ChatGPT Edu atly täze ösüşini hödürledi. GPT-4o modeline esaslanyp döredilen bu neýroset ýörite ylym-bilim ulgamynyň zerurlyklary üçin niýetlenendir. Täze neýrosetiň ylym-bilim mazmunly tekstlere...

02.06.2024 22:38
12291

Bloger Apple-iň ussahanasyna baryp, iPhone-yň berkliginiň nädip barlanýandygyny görkezdi

Internetde bloger Markus Braunliniň Apple kompaniýasynda iPhone-yň berkliginiň nädip barlanýandygyny görkezýän wideoýazgysy peýda boldy. Braunli kompaniýanyň synag laboratoriýasyna girmäge ygtyýar alyp, smartfonlaryň...

31.05.2024 13:48
4720

Emeli aňly "akylly" gulaklyklar şowhunly märekede diňe bir adamy eşitmäge mümkinçilik berer

Waşington uniwersitetiniň topary daşarky sesleri filtirläp, kesgitli bir adamyň sesini güýçlendirip bilýän emeli aň ulgamyny hödürledi diýip, EurekAlert ýazýar. “Maksatly eşidiş ulgamy” mikrofonlar we bortdaky...