Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň diplomatlary 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar

  • 13.04.2024 18:12
  • 4680
Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň diplomatlary 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň daşary işler ministrleri 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar. Bu barada Özbegistanyň daşary syýasat edarasynda habar berildi.

“15-nji aprelde Daşkentde “Merkezi Aziýa – Aýlagdaky arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşi” strategiki dialogynyň daşary işler ministrleriniň ikinji duşuşygy geçiriler” – diýlip, habarda aýdylýar.

Duşuşyga Özbegistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystan Respublikasynyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň, şeýle-de Bahreýniň, Kataryň, Kuweýtiň, BAE-niň, Omanyň, Saud Arabystanynyň wekiliýetleriniň gatnaşmagyna garaşylýar.
Diplomatlar 2023-nji ýylyň 19-njy iýulynda Jiddada geçirilen Strategiki dialogyň döwlet Baştutanlarynyň birinji sammitinde gazanylan ylalaşyklaryň nähili durmuşa geçirilýändigi baradaky maglumatlar bilen paýlaşarlar.
Şeýle-de, olar syýasy, söwda-ykdysady, maýa goýum, ulag-aragatnaşyk, medeni-ynsanperwer ugurlarda hem-de howpsuzlyk we daşky gurşawy goramak pudagynda hyzmatdaşlygyň ösüşini ara alyp maslahatlaşarlar diýip, Özbegistanyň DIM-i belledi.

“Şeýle-de, 2025-nji ýylda Samarkantda geçiriljek “Merkezi Aziýa – Aýlagdaky arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşi” görnüşindäki indiki sammite taýýarlyk boýunça pikir alyşylar” – diýip, edara belledi.

Duşuşygyň ahyrynda bilelikdäki beýannamany kabul etmek meýilleşdirilýär.


düýn 19:57
2066

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

düýn 19:44
3716

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

düýn 19:36
6770

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...

düýn 19:22
3182

Türkmenistanda statistika maglumatlaryny internet arkaly ýygnamak usuly giriziler. 1-nji iýuldan synag başlanýar

Türkmenistanda döwlet statistikasynyň hyzmatlarynda döwlet edaralarynyň statistiki hasabatlylygyny elektron kabul etmek, maglumatlary ýygnamagyň elektron usulyny, ýagny internet arkaly ýygnamak usulyny girizmek...