Max Space başlangyjy ilkinji çişirilen moduly 2025-nji ýylda orbita çykarar

  • 12.04.2024 12:16
  • 2277
Max Space başlangyjy ilkinji çişirilen moduly 2025-nji ýylda orbita çykarar

Amerikanyň Max Space başlangyjy indiki ýyl ilkinji çişirilýän moduly orbita çykarmagy meýilleşdirýär diýip, Space News habar berýär.

Ilkinji Max Space 20 moduly eplengi ýagdaýda 2 kub metre eýe bolar, ýöne orbitada ýazylyp ýerleşdirilenden soň 20 kub metre çenli ulalar. Bu ony kosmosa iberilen iň uly çişirilýän modul eder.
Max Space-iň baş direktory Aaron Kemmer kompaniýanyň 100-den 1000 kub metre çenli sygymly dürli modullaryny döretmegi meýilleşdirýändigini aýtdy. Şeýle modullaryň önümçiliginiň häzirki onýyllygyň ahyryna çenli özleşdirilmegine garaşylýar.
Çişirilýän modullar, adaty metal gurluşlara garanda, birnäçe artykmaçlyga eýe bolup biler. Olar has ýeňil we has ykjam bolany üçin öndürmekde çykdajysy az. Şeýle hem has çalt ýazyp ýerleşdirip bolýar, bu proses birnäçe sagat dowam edýär.
Ýene bir amatly tarapy – kompaniýalar moduly  dürli ululykda we konfigurasiýada döredip bilerler.


düýn 14:51
5058

Alymlar žirafyň uzyn boýny baradaky nazaryýeti täzeden gözden geçirdiler

Uzak wagtlap žiraflaryň boýunlarynyň uzynlygy ýokardaky ýapraklara ýetmäge, şeýle hem erkek žiraflara bäsdeşleri bilen göreşmäge gerekligi bilen baglanyşdyrylýardy. Uzyn we güýçli boýunlaryň ejiz boýunly garşydaşlaryny...

düýn 14:49
2815

Hytaýly alymlar adam derisiniň elektron taýyny döretdiler

Hytaýyň Singhua uniwersitetiniň alymlary bionik 3D arhitekturaly dünýäde ilkinji "elektron derini" döretdiler. Ol adamyň beden agzasynyň gurluşyna we wezipelerine öýkünýär. Science žurnalynda beýan edilen täze...

düýn 14:47
6989

Alymlar ýertitremeleriň ýüze çykmagyna sebäp bolýan täze faktoryň üstüni açdylar

Braun uniwersitetiniň alymlary ýertitremeleriň ýüze çykmagyna täsir edýän täze bir faktory kesgitlediler. Nature žurnalynda çap edilen barlagyň netijesine görä, jaýryklaryň geometriýasy ýertitremeleriň güýjüne...

düýn 12:13
3344

NASA 2026-njy ýylda adamlary Aýa uçurmak üçin zerur şertler barada gürrüň berdi

NASA 2026-njy ýylyň sentýabr aýynda adamlary Aýa düşürmek üçin ozal näbelli şerti yglan etdi. SpaceX şertnamasynyň meýilnamasyny ýerine ýetirmek üçin kriogen ýangyjyny Ýeriň orbitasyna geçirmeli we bu 2025-nji...