Beýik Britaniýada ilkinji gezek kagyz pullardaky monarhyň keşbi üýtgedildi

  • 11.04.2024 15:36
  • 5108
Beýik Britaniýada ilkinji gezek kagyz pullardaky monarhyň keşbi üýtgedildi

Angliýanyň banky ilkinji gezek kagyz pullardaky monarhyň keşbini üýtgetdi. Beýik Britaniýanyň patyşasy Karl III-ä öz keşbini saklaýan täze banknotlar gowşuryldy. Bu barada Bukingem köşgüniň sosial ulgamlardaky resmi sahypasyna salgylanyp, kp.ru habar berdi.

“Şu gün irden patyşa Angliýanyň bankynyň ýolbaşçysy Endrýu Beýli we baş kassir Sara Jon bilen audiensiýa wagtynda öz keşbini saklaýan ilkinji kagyz pullar gowşuryldy” – diýlip, habarda bellenilýär.

Mundan beýläk patyşanyň keşbi dolanyşykdaky ähli nominallarda: 5, 10, 20 we 50 funtluk kagyz pullarda bolar.
Täze banknotlar 2024-nji ýylyň 5-nji iýunynda dolanyşyga girer. Karlyň keşbi bolan banknotlar şa aýaly Ýelizaweta II şekillendirilen öňki kagyz pullar bilen bilelikde ulanylar.


17.06.2024 11:50
11104

Serdar Berdimuhamedow Karl III-ni resmi ýaş toýy mynasybetli gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Onuň Alyjenaby, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasy Karl III-ä resmi ýaş toýy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny...

26.05.2024 19:03
7617

Beýik Britaniýada parlamentiň dargadylýandygy we irki saýlawlaryň geçiriljek senesi yglan edildi

Ýurduň premýer-ministri Rişi Sunak 4-nji iýulda Beýik Britaniýada möhletinden öň  ählumumy (parlament) saýlawlarynyň geçiriljekdigini aýtdy diýip, “Bi-Bi-Si” habar berýär. “Onuň Alyhezretinden [Karl III] parlamenti...

24.05.2024 07:33
7825

Beýik Britaniýanyň patyşasy Karl III-niň baýlygy tas 775 mln dollara çenli artdy

Beýik Britaniýanyň 74 ýaşly patyşasy Karl III-niň baýlygy 12,7 mln dollar artyp, 774 mln dollardan (610 mln funt sterling) gowrak boldy. Bu barada “The Sunday Times-yň” 2024-nji ýyl üçin ýurduň iň baý adamlarynyň...

09.05.2024 13:06
2876

Şotlandiýa täze hökümet baştutanyny saýlady

Şotlandiýanyň mejlisi Jon Suinnini hökümetiň täze baştutany edip saýlady diýip, BBC habar berýär. STV teleýaýlymynyň bellemegine görä, Suinni wezipesini tabşyran Hamza Ýusufyň ornuna geçmek bilen, Şotlandiýanyň...