Adam beýnisinden 2000 esse güýçli bolan Deep South superkompýuteri aprel aýynda işe giriziler

  • 11.04.2024 07:56
  • 5997
Adam beýnisinden 2000 esse güýçli bolan Deep South superkompýuteri aprel aýynda işe giriziler

2024-nji ýylyň aprel aýynda Awstraliýanyň Halkara neýromorf ulgamlar merkezi neýromorf hasaplaýyş pudagynda rewolýusion ädim boljak Deep South superkompýuterini işe girizmegi meýilleşdirýär. Bu barada gizmochina salgylanyp, ixbt.com habar berýär.

Çeşme Deep South-yň diňe beýnä däl, eýsem tutuş adam bedenine “öýkünýändigini” belleýär. Adaty elektronikadan tapawutlylykda, Deep South maglumatlary saklamagy we işlemegi birleşdirip, beýniniň netijeliligini görkezýär. Şol bir wagtyň özünde, superkompýuter adam beýnisinden 2000 esse çalt işläp, sekuntda 228 trillion amaly ýerine ýetirer.
Bu superkompýuteriň döredilmegi alymlara diňe bir adam beýnisiniň işleýşine has çuň düşünje bermek bilen çäklenmän, eýsem newrologiýa kesellerini öwrenmek üçin täze mümkinçilikleri açdy.
Superkompýuter gözlegçilere şu aşakdakylara mümkinçilik berer:

  • - Newrologiýa näsazlyklarynyň sebäplerini takyk anyklamak üçin neýronlaryň arasyndaky baglanyşygy seljermäge;
  • - Okuw prosesini wizuallaşdyrmaga;
  • - Dermanlaryň we garramagyň beýniniň işine täsirini öwrenmäge.

Deep South-yň neýrobiologiýa, lukmançylyk, emeli aň we beýleki pudaklarda gözlegler üçin güýçli gural bolmagyna garaşylýar. Superkompýuter düýbünden täze hasaplaýyş ulgamlarynyň döremegine getirip biler.


düýn 16:05
6655

Alymlar oňurgalylaryň el-aýaklaryny täzeden dikeltmek ukybyny nädip ýitirendiklerini anykladylar

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Bioorganiki  himiýa institutynyň Döwlet ylmy merkezi we Pirogow adyndaky Russiýa Milli lukmançylyk-barlag uniwersitetiniň embrionogeneziň molekulýar esaslary barlaghanasynyň alymlary...

düýn 14:48
6749

Pompeýlerde arheologlar dini artefaktly otag tapdylar

Pompeýleriň merkezi bölegini eýeleýän IX bölekde geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň dowamynda arheologlar sakrarium - mukaddes zatlaryň saklanýan öý altary hasaplanýan bir otagy tapdylar diýip, Naked Science ýazýar...

düýn 13:03
3422

NASA 1977-nji ýylda uçuran “Woýajer-1” enjamy bilen aragatnaşygy dikeldip başardy

Planetalar arasy barlag zondy bolan “Woýajer-1” köp aýlyk bökdençlikden soň ýene Ýere ylmy maglumatlary iberip başlady. NASA iň uzakdaky işjeň barlag zondy bolan apparatyň işleýşini inženerleriň doly dikeldendigini...

düýn 10:14
11004

Alymlar yssy howada bedeni sowadýan mata döretdiler

Çikago uniwersitetiniň Pritsker molekulýar inženerçilik mekdebiniň (PME) inženerleri sowadyjy häsiýetli täze mata döretdiler. Mata üç gatlakdan ybarat: daşky gatlagy ýylylygyň atmosfera çykmagyna  mümkinçilik berýär...