Meta emeli aň bilen döredilen mazmunlara bellik goýar

  • 10.04.2024 22:47
  • 2407
Meta emeli aň bilen döredilen mazmunlara bellik goýar

Maý aýyndan başlap Meta amerikan korporasiýasy emeli aň tarapyndan döredilen mazmun üçin ýörite bellik girizýär. Emeli aň mazmunyna bellik kompaniýa degişli Facebook, Threads we Instagram programmalarynda goýlar. Bu barada kommersant.ru habar berýär.

“Emeli aňyň kömegi bilen döredilen” belligini ulanyjylar, şeýle-de neýroulgamlaryň işiniň alamatlaryny ýüze çykarsa, kompaniýanyň özi-de goýup biler. Öň, Meta neýroulgamlar tarapyndan döredilen adamlary saklaýan wideolary, eger olar wideoda durmuşda etmeýän zatlaryny edýän bolsalar, gadagan edipdi. Indi dipfeýklerden başga-da, neýroulgamlardan başga köp sanly mazmunlar peýda boldy, şonuň üçin kompaniýa syýasatyna täzeden garamak kararyna geldi.

Meta söz azatlygyny çäklendirmekde aýyplamalaryň bolmagyny islemeýär, şonuň üçin şeýle mazmunlary gadagan etmän, bellik bilen tapawutlandyrmak kararyna geldi. Eýýäm häzir neýroulgamlardan fotorealistik şekillere bellik edilýär, geljekde wideo- we audio-mazmunlara hem şeýle bellik goýlar.


04.06.2024 12:07
1195

OpenAI mekdep okuwçylaryna we talyplara niýetlenen ChatGPT Edu neýroulgamy işe girizdi

OpenAI kompaniýasy ChatGPT Edu atly täze ösüşini hödürledi. GPT-4o modeline esaslanyp döredilen bu neýroset ýörite ylym-bilim ulgamynyň zerurlyklary üçin niýetlenendir. Täze neýrosetiň ylym-bilim mazmunly tekstlere...

31.05.2024 13:48
4730

Emeli aňly "akylly" gulaklyklar şowhunly märekede diňe bir adamy eşitmäge mümkinçilik berer

Waşington uniwersitetiniň topary daşarky sesleri filtirläp, kesgitli bir adamyň sesini güýçlendirip bilýän emeli aň ulgamyny hödürledi diýip, EurekAlert ýazýar. “Maksatly eşidiş ulgamy” mikrofonlar we bortdaky...

27.05.2024 16:41
6648

Hytaýda Si Szinpiniň ideýalarynyň esasynda tälim alan Chat Xi PT çat-botuny döretdiler

Hytaýyň Döwlet Internet-maglumat kanselýariýasy (CAC) Chat Xi PT atly täze uly dil modelini hödürledi. Oňa Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň işleri we çykyşlary esasynda tälim berlen diýip, döwlet...

22.05.2024 15:14
2688

Windows 11 Recall funksiýasynyň kömegi bilen “fotografiki ýada” eýe bolar

Microsoft korporasiýasy Windows 11 üçin ulanyjynyň kompýuterdäki ähli hereketlerini yzarlamaga we ýazga almaga mümkinçilik berýän täze Recall funksiýasyny hödürledi. Bu barada 3Dnews habar berýär. Recall kompýuteri...