Intuitive Machines-iň bökegen roboty Aýda suw we baza üçin ýer gözlemäge gider

  • 09.04.2024 14:27
  • 4657
Intuitive Machines-iň bökegen roboty Aýda suw we baza üçin ýer gözlemäge gider

Amerikanyň Intuitive Machines başlangyjy Aýyň günorta polýusynda kyn ýerleri öwrenmek üçin South Pole Hopper robotyny döreder. Naked Science-iň berýän habaryna görä, robot suw gözlär, sebitiň geologiki aýratynlyklaryna baha berer we regoliti öwrener.

South Pole Hopper agramy 35 kilogram we beýikligi 70 santimetr bolan kiçijik awtonom apparat. Ol takyk gonuş ulgamy, kameralar, infragyzyl datçikler we neýtron spektrometr bilen üpjün ediler.
Robot bäş-alty böküş eder. Birinjisi, 20 metrlik “giriş böküşi”, ikinjisi bolsa 100 metrlik böküş inženerler toparyna robotyň tehniki ýagdaýy barada maglumat almak üçin zerurdyr. Soňra iň uzyn 300 metrlik böküş Marston krateriniň gyrasyna çenli bolar, onuň yzyndan krateriň özüne böker, kölegeli ýere girer, soň bolsa robot dag gerşine gaýdyp geler. Eger ýangyjy ýetse, South Pole Hopper altynjy böküşini eder, şol döwürde enjam daş-töweregi öwrener.
Robot radiasiýadan goraljak hem-de suw we energiýa bilen üpjün ediljek geljekki Aý bazasy üçin ýer saýlamaga kömek eder.
South Pole Hopper şu ýyl taýýar bolar we eger hemme zat meýilleşdirilişi ýaly gitse, ol noýabr-dekabr aýlarynda Aýyň üstünde bolar.


düýn 16:05
6655

Alymlar oňurgalylaryň el-aýaklaryny täzeden dikeltmek ukybyny nädip ýitirendiklerini anykladylar

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Bioorganiki  himiýa institutynyň Döwlet ylmy merkezi we Pirogow adyndaky Russiýa Milli lukmançylyk-barlag uniwersitetiniň embrionogeneziň molekulýar esaslary barlaghanasynyň alymlary...

düýn 14:48
6312

Pompeýlerde arheologlar dini artefaktly otag tapdylar

Pompeýleriň merkezi bölegini eýeleýän IX bölekde geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň dowamynda arheologlar sakrarium - mukaddes zatlaryň saklanýan öý altary hasaplanýan bir otagy tapdylar diýip, Naked Science ýazýar...

düýn 13:03
3326

NASA 1977-nji ýylda uçuran “Woýajer-1” enjamy bilen aragatnaşygy dikeldip başardy

Planetalar arasy barlag zondy bolan “Woýajer-1” köp aýlyk bökdençlikden soň ýene Ýere ylmy maglumatlary iberip başlady. NASA iň uzakdaky işjeň barlag zondy bolan apparatyň işleýşini inženerleriň doly dikeldendigini...

düýn 10:14
10481

Alymlar yssy howada bedeni sowadýan mata döretdiler

Çikago uniwersitetiniň Pritsker molekulýar inženerçilik mekdebiniň (PME) inženerleri sowadyjy häsiýetli täze mata döretdiler. Mata üç gatlakdan ybarat: daşky gatlagy ýylylygyň atmosfera çykmagyna  mümkinçilik berýär...