Türkmenistan Merkezi Aziýadaky kriosferanyň ýagdaýyna gözegçilik etmek boýunça sebitleýin maslahata gatnaşdy

  • 09.04.2024 05:59
  • 8900
Türkmenistan Merkezi Aziýadaky kriosferanyň ýagdaýyna gözegçilik etmek boýunça sebitleýin maslahata gatnaşdy

Türkmenistanyň wekiliýeti Amyderýa we Syrderýa bilen gönüden göni bagly suw arteriýalarynyň akymynyň ýagdaýy – Merkezi Aziýadaky kriosferanyň ýagdaýyna gözegçilik etmek boýunça sebitleýin maslahata gatnaşdy.

"Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiriniň habar bermegine görä, duşuşyk 3-4-nji aprelde Gazagystanda geçirildi we Almatydaky ÝUNESKO-nyň sebit edarasynyň goldawy bilen başlanan täze bäş taraplaýyn taslama üçin giriş ýygnagy boldy (maliýe tarapy Bütindünýa Daşky gurşaw guramasy tarapyndan üpjün ediler).
Bellenilişi ýaly, meýilleşdirilýän çäreleriň arasynda howanyň guraklygy şertlerinde gary, buzy we buzluklary (buzly-niwal formasiýalary) öwrenmek, serhetýaka derýalaryň baýlyklarynyň ýagdaýyna täsiri, süýji suwuň «ätiýaçlyklaryna» bilelikde baha bermek meseleleri bar, sebit üçin bu ugurda çylşyrymly ösüş we durnukly ösüş hem-de howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak ugurlary boýunça usullaryň toplumyny işläp düzmek hem çäreleriň hatarynda bar.
Hyzmatdaşlyk üçin täze platforma ylmy alyş-çalşy ösdürmek üçin döredildi.
Doly surata düşünmek we derýalary iýmitlendirýän kriosferadaky geljekdäki üýtgeşmeleri çaklamak üçin bäş ýurtdan gidrometeorologlar, suw dolandyryjylar, klimatologlar we ekologlar iň soňky maglumatlary öwrenerler we dag ulgamlarynyň buzluklaryna we gar ýapgylaryna gözegçilik ederler.
Geljekde ylmyň şeýle amaly ugry suwy durnukly ulanmagyň we uýgunlaşma strategiýalarynyň toplumyna girizilmelidir.
Edilmeli işler dag buzluklaryny gorap saklamak, ylmy gözlegleri, tehnologiki ösüşleri we adaty bilimleri ulanmagy, belli bir durnukly suw tygşytlaýyş tejribesini sebitde synagdan geçirmegi we uýgunlaşdyrmagy öz içine alýar.
Şeýlelik bilen, taslamanyň taraplary – Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň wekilleri maslahatdan soňky gatnaşyklar üçin esasy gurluş döretdiler.


şu gün 19:57
4

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

şu gün 19:44
16

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

şu gün 19:36
162

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...

şu gün 19:22
37

Türkmenistanda statistika maglumatlaryny internet arkaly ýygnamak usuly giriziler. 1-nji iýuldan synag başlanýar

Türkmenistanda döwlet statistikasynyň hyzmatlarynda döwlet edaralarynyň statistiki hasabatlylygyny elektron kabul etmek, maglumatlary ýygnamagyň elektron usulyny, ýagny internet arkaly ýygnamak usulyny girizmek...