Perseverance alymlaryň “arzuwyny” - Marsyň “kenarýaka topragynyň” nusgasyny aldy

  • 09.04.2024 05:31
  • 5275
Perseverance alymlaryň “arzuwyny” - Marsyň “kenarýaka topragynyň” nusgasyny aldy

Naked Science-iň habar bermegine görä, Perseverance mars roweri aýratyn ähmiýete eýe bolan Mars topragynyň täze nusgasyny aldy, bu nusga, alymlaryň pikirine görä, ozal gadymy kenaryň bir bölegi bolmagy mümkin.

Karbonatlara we kremnezýomlara baý jynsyň düzümi onuň gelip çykyşynyň suw bilen baglydygyny görkezýär.
Bu gözlegçileriň köpden bäri arzuw edip gelýän tapyndysy. Ýaşy entek kesgitlenmedik jynsyň seljermesi Marsyň uzak geçmişdäki howasyny aýdyňlaşdyrmaga kömek eder.
Täze nusga Perseverance-iň öz missiýasy wagtynda ýygnan 24-nji nusgasydyr.


düýn 18:20
9448

107 sany ýaş alym Türkmenistanda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijisi boldy

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýaş alymlaryň 107-si Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň...

düýn 15:29
6591

Ylmy açyş: Piller biri-birine at dakýarlar

Afrikadaky piller biri-birleri üçin özboluşly atlary oýlap tapyp, şolara seslenýärler. Bu barada Nature Ecology & Evolution žurnalynda çap edilen täze ylmy gözlegde aýdylýar. Kornell uniwersitetiniň gözlegçileri...

düýn 15:28
10024

Marsyň ekwatoryndan suw gyrpagy tapyldy

Barlagçylar garaşylmadyk açyş edip, Marsyň ekwatoryndan suw gyrpagyny tapdylar. Ozal Gün radiasiýasynyň derejesiniň ýokarydygy we atmosferanyň dykyz däldigi sebäpli bu ýerde suw gyrpagynyň emele gelmeginiň mümkin...

düýn 07:23
6367

Türkmenistanyň Prezidenti ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerini gutlady. "Bilim we ylym ulgamlarynda utgaşykly alyp barýan düýpli özgertmelerimiziň netijesinde...