Ýörite agentlik Golliwudyň aktýorlaryny dipfeýkden gorar

  • 06.04.2024 06:08
  • 7044
Ýörite agentlik Golliwudyň aktýorlaryny dipfeýkden gorar

Golliwudyň zehinleri gözlemek boýunça agentligi WME artistleri dipfeýkden goramak üçin Loti startapy bilen şertnama baglaşdy. Internetde birugsat kontenti tapmak üçin programma üpjünçiligi boýunça ýöriteleşen kompaniýanyň hünärmenleri müşderileriň galp suratlaryny we ses ýazgylaryny kesgitlärler hem-de olary aradan aýyrmak üçin çäreleri görerler. Bu barada Los Angeles Times habar berýär.

Deepfake (dipfeýk) emeli aň esasynda şekil döretmek usuly bolup, onuň algoritmleri bar bolan wideo we ses faýllaryndaky hem-de fotosuratlardaky elementleri üýtgetmek üçin taýýarlanýar. Tehnologiýa 2017-nji ýylda peýda boldy.
Emeli aňyň ösmegi bilen zehinleri gözlemek boýunça agentlikler Golliwudyň ýyldyzlaryny olaryň abraýyna, brendine we girdejisine zyýan ýetirip biljek ýalňyş maglumat berýän suratlardan we wideolardan goramagyň derejesini güýçlendirmek kararyna geldiler. Neýroulgamlaryň ösmegi bilen, dipfeýkler ýerine ýetirijiler üçin çynlakaý meselä öwrüldi. Galp wideolar meşhur adamlaryň hiç haçan aýtmadyk ýa-da etmedik zatlaryny aýdýandyklaryny hem-de edýänlerini görkezýär. Dipfeýk mahabatda hem ulanylýar: Golliwudyň ýyldyzy aslynda ulanmadyk önümini öwýän ýaly görünýärler. Galp suratlar hakyka şeýle bir meňzeýär welin, olary tapawutlandyrmak köp adam üçin gaty kyn. Hünärmenler bu kynçylygyň has-da güýçlenjekdigine ynanýarlar.
Oňa garşy göreşmek üçin hem şeýle ýaragy – emeli aňy ulanmak kararyna geldiler. Loti kompaniýasynyň meşhur müşderileriniň hakyky şekillerine we hakyky ses ýazgylaryna esaslanýan neýroulgamlar internet toruna gözegçilik edýär, galp ýazgylary tapýar, şondan soň kompaniýanyň işgärleri awtorlyk hukugyny bozýan suratlaryň we wideolaryň aýrylmagyny talap edip, onlaýn platformalara haýyşnama iberýärler.


düýn 16:30
7271

Disney filminde Moananyň keşbini 17 ýaşly awstraliýaly Ketrin Laga’aýa janlandyrar

17 ýaşly awstraliýaly aktrisa Ketrin Laga’aýa 2016-njy ýylyň “Moana” multfilmine esaslanýan Disney-iň adybir filminde Moananyň keşbini aldy. Bu barada Variety habar berýär. Asly samoaly aktrisa ýaş gahrymanyň,...

düýn 12:33
2069

Paddington Peruwa ugraýar: “Paddingtonyň başdangeçirmeleri 3” filminiň treýleri çykdy

Internet torunda “Paddington Peruwda” filminiň treýleri çykdy. Gürleýän aýyjyk baradaky filmiň üçünji bölümi 8-nji noýabrda prokata çykar. Anons edilen maşgala komediýasynda aýyjyk Paddington Amazoniýada garry...

düýn 11:25
1950

“Ýüzükleriň hökümdary: Rohirrimleriň söweşi” animesi çykarylýar

“Ýüzükleriň hökümdary” trilogiýasy bilen tanalýan täze zelandiýaly režissýor Piter Jekson “Ýüzükleriň hökümdary: Rohirrimleriň söweşi” (“Властелин колец: Война рохирримов”) anime-filminiň ýerine ýetiriji prodýuseri...

düýn 10:45
9612

“Ýeke özi öýde” filmi düşürilen öý 5,25 million dollara satyldy

“Ýeke özi öýde” roždestwo komediýasy düşürilen öý 5,25 million dollara satyldy. Çikagonyň eteginde ýerleşýän öý satuwa çykarylandan soň bir hepde geçmänkä täze eýesini tapdy diýip, Realtor.com portaly habar berýär...